Темирни кертидей къатты улан

 

 

Бизин уллаталарыбызны тезги сыналгъан сёзлерине, айтывларына агьамият берип къарасакъ, бугюнгю яшав гьалларыбызны геп-герти кюйде суратлайгъан гезиклери  дазусуз кюйде кёп. Шоланы арасында темир бекликден юрек беклик гючлю деп айтып, адамны къоччакъ хасиятларын къыйматлап багьалайгъан, мени гезикли макъаламны игитини къысматына ажайып къыйышагъан терен маънасы булангъы айтыв айрыча тергевюмню тартды.

 

Бугюн мен темир бекликден юрек бек­лиги кёп де гючлю, темирни кертидей уланны къысматы булан газетибизни охувчуларын да таныш этме токъташдым.

Къойчакъаев Жамалутдин  1977-нчи йыл май айны 29-нда Буйнакск районну Янгы Къумукъ юртунда Къойчакъайны ва Узлипатны 8 яшлы уллу агьлюсюнде тувгъан. Юрт школада охуп 11 класны битдирген. 1995-нчи йыл ол асгерде къуллукъ этме чакъырыла. Йыракъ Приморский крайдагъы Пограничное юртда, Китай булангъы дазуда эки йыл бою къуллукъ этип, 1997-нчи йыл младший сержантны чининде уьюне къайта.

2006-нчы йылгъа ерли Ставрополь крайны Азгир районунда къойчулукъ касбуну юрюте. Шо йыл Чечен Республикадагъы асгер бёлюкде контракт язып машин гьайдавчу болуп асгерде къуллукъ этме башлай. 2011-нчи йыл ол асгер къуллугъун къоюп ата юртуна къайта ва Барият деген юртлу къыз булан уьйленип, татывлу агьлю къуруп яшайлар. Булагъа бирини-артындан бири Къойчакъай, Жабрайыл, Фатима ва Юлдуз деген дёрт авлет де тува. Йыллар гете туруп яшлар да торая, школагъа юрюме башлай. Олар оьсюп уллу болгъан сайын тарыкъ-герек аваралары да артып тербей.

2022-нчи йыл май айны 13-нде Жамалутдин Къойчакъаев юрегини чакъырывуна тынглап, оьзю сююп гёнгюллю кюйде Украинада юрюлюп турагъан хас асгер гьаракатда ор­такъчылыкъ этме бара. Ол эки айны узагъында яяв асгерлени 14 номерли Барс бёлюгюнде ал сыдраларда болуп, командирлени тапшурувларын кютюп иш гёре. Башлап Луганск областда, сонггъа таба Изюм шагьарны боюнда миллетчилеге къаршы юрюлген гьаракатда тартынывсуз кюйде ортакъчылыкъ эте.

Эки ай битип уьюне къайтгъанда, гьазиринде Буйнакскидеги асгер бёлюкге барып бир йылгъа контракт язып, гене де Запорож областгъа бакъдырыла. Шонда ай ярым къуллукъ этип турагъанда командованиени буйругъун  кюте туруп БМП машинлени ротасы булан Щербаки юртгъа багъып тюз болалар. Гечени бир вакътисинде буланы колоннасы душманны гючлю атышывуну тюбюне тюше. Шо атышывда Жамалутдинни къолуна авур яра тие. Гече ювукъдагъы юртда да къалып, эртенинде яралыланы Севастополь шагьардагъы госпитальгъа етишдирелер. Онда  бир жума сакълагъан сонг Жамалутдинни Владикавказдагъы госпитальгъа йибере. Онда Жамалутдинни авур яра тийген къолуна операция этме тавакеллик этмей, Санкт-Петербург шагьардагъы госпитальгъа гезикге салалар. Шондан гелме герекли чакъырывну къаравуллап турагъан Жамалутдин Къойчакъаев бир мюгьлетин де бошуна йибермей Буйнакск шагьардагъы асгер бёлюгюне нарядлагъа юрюй, авур ярасы сызлап, юрегине чабып рагьатлыгъын алса да, чул билдирмейли, Ватанны алдындагъы асгер борчун къаныжаны булан кютюп чалыша.

Украина бойда хас гьаракатда ортакъчылыкъ эте туруп, оьзюн­ игит кюйде гёрсетген Жамалутдин Къой­чакъаев Россияны Президенти В.В. Путинни 2023-нчю йылны 26-нчы июлда чыкъгъан Указы булан «Къоччакълыгъы учун» деген экинчи даражалы медальгъа лайыкълы болгъан.

 

Казим КАЗИМОВ.