Абур-сый къазангъан муаллим

 

 

Буйнакск районда М-Р. Алхлаевни атындагъы Капиркъумукъ орта школада башлапгъы класланы охувчуларына мугькам билимлер берип чалышагъан муаллим Амирбекова Бурлият Магьамматовнаны аты коллективни арасында яхшы гьюрмет булан эсгериле. Ол яш чагъында юрегине тюшюп, гьасирет болуп танглагъан касбусуна уллу жавапчылыкъ булан янаша.

 

Бурлият  Хумторкъали районну Уьчгент юртунда тувгъан. Атасы Къаравов Магьаммат Жамасиевич — Дагъыстан педагогика институтну математика факультетин охуп битдирип, Уьчгентдеги орта школада гьисап дарсланы оьр даражада юрютюп, абурсый къазангъан белгили муаллим. Анасы Анисат агьлюде оьсюп, торайып гелеген етти де яшны сакълап, оланы къуллукъларын кютюп, абзар бавунда онумуну чачып, оьс­дюрюп, базаргъа элтип, азкёп буса да ожакъны юрютме къол ялгъап долангъан.

Бу татывлу агьлюде тувгъан яшланы уллусу Бурлият, муаллим атасындан гёрюп буса ярай, 3-4 йыллыкъ чагъынданокъ атасыны языв ишлер этеген тетрадларындан иштагьлана.

— Атабыз гьисап дарсланы теренден билеген, бажарып юрютеген, школаны коллективини арасында ва сав юртда да абур къазангъан муаллим экенге болма ярай,  мен де муаллим болуп ишлежекмен деген ойгъа гелип токъташдым. «Россия Федерацияда билим беривню отличниги», «Дагъыстан Республиканы ат къазангъан муаллими» деген гьюрметли атлагъа ес болгъан атабыз, мени булан къызардашым Патиматны да юрегинде яшлагъа тарбия-билим беривню учгъунларын уятгъан уьлгю болуп токътады.

Юрт школада охуп 10 класны битдирген сонг документлеримни, кёп ойлаша турмайлы, Дагъыстан педагогика институтну башлапгъы класланы муаллимлерин гьазирлейген бёлюгюне тапшурдум. 1991-нчи йыл институтну яхшы къыйматлагъа битдирип, Уьчгент школада башлапгъы класларда ишлеме башладым. Дарс берме гьазирленегенде, юрютегенде мен шоссагьат, кёп сюеген биринчи муаллимим, Жавгьарат Гьажиевнаны гёз алдыма гелтире эдим. Ол бизге, охувчуларына, бир заманда да тавушун гётерип сёйлемес эди. Илиякълы ва таъсирли сёйлевю булан тергевюбюзню тартып, тынглатып, арив англатып  бере эди. Бизге оьзюню яшларына йимик, нече де сююп янаша эди. Эгер арабызда дарсны англамай тураман деген охувчу болса, ол бир де эринмейли, шо дарсны тюрлю мисаллар гелтирип де, ачып-чечип яшны англавуна сингдирме къарар эди. Ону бири-бирисине ошамайгъан, къужурлу этип юрютеген дарс берив къайдаларын буссагьатда да унутмайман.

Муаллим болуп ишлейген узакъ йылларымны боюнда мен Жавгьарат Гьажиевнаны дарс береген къайдаларын, яшлагъа янашагъан кюйлерин эсимде сакълап ва къоллап юрютмеге къаст этдим, — деп хабарлай Бурлият, яш йылларын эсге ала туруп.

— 2000-нчи  йылда Капиркъумукълу Нюрютдин булан уьйленип, магъа яшайгъан еримни алышдырма тюшдю. 2002-нчи йылдан тутуп, Янгы Къумукъ орта школада башлапгъы класланы яшлары булан ишлеме башладым. Еримни алышдырсам да, яшлагъа тарбия-билим берив къайдаларымны алышдырмай, янгы ва яхшы таъсири бар ёлланы ахтарып чалышма къаст этдим. Янгы къошулгъан коллективде мени башлапгъы класланы муаллимлерини методика бёлюгюню ёлбашчысы этип белгиледилер. Шо намусну да бойнума алып юрютегеним хыйлы йыллар бола, — деп узата Бурлият.  — Билим берив тармакъда ишлейген 30 йылны ичинде магъа 300-ге ювукъ яшгъа тюзевлю тарбия-билимлер берип, англавун артдырып, яшав ёлгъа узатмагъа имканлыкъ болду. Йыллар гетгенде ёлугъуп танымай оьтюп къалсакъ да, олар бизин гёрюп, яныбызгъа гелип исси кюйде сорашагъанда, башдан гетген яш йылларын эсге алагъанда,бир тамаша къанатлар чыгъып гетгендей оьктем болабыз.

Озокъда дагъы, яшавда топлагъан сынавларыбыз гёр­сетегендей, гьар яшны бет-келпети,  хасияты башгъа болагъанда йимик, билим алывдагъы имканлыкълары да башгъа. Бир-бир яшлар гечилеген теманы гьазиринде ала ва эсинде сакълай, башгъаларына буса къайтып-къайтып англата, тюшюндюре турма тюше. Сонггъа таба оланы барысы да бир йимик оьр къуллукъларда ишлемесе де, яшавда юреги ушатып танглагъан касбуларын сююп юрютелер. Хыйлылары бугюнлерде, ана Ватанны чакъырывуна сесленип,  герти патриотлар гьисапда асгер опуракълар да гийип, къолларында савут булан элибизни бузулмас бирлигин, халкъларыны парахат яшавун ва харлысызлыгъын къоруп сакълама чыкъгъанлар. Шо буса биз, муаллимлер узакъ йылланы боюнда тёгеген къайратлы загьмат негьакъ болмагъанны, бошуна гетмегенни ачыкъ этип англата.

Артдагъы йылларда муаллимлеге салынагъан талаплар артып тербей. Шолайлыкъгъа да къарамайлы, биз, муаллимлер, оьзюбюз сююп танг­лагъан ишибизни къаныбыз-жаныбыз булан юрютебиз, алдыбызгъа гелеген яшлагъа тийишли кюйде тарбия да, билим де берип, оланы уллу ва эркин яшав ёлгъа салабыз. Шону бизге инанып  яшларын тапшургъан ата-аналаны алдындагъы адамлыкъ борчубуз  да дюр деп гьисап этебиз.

Капиркъумукъдагъы М-Р.Алхлаевни атындагъы орта школаны башлапгъы класларыны сынавлу муаллими Бурлият Магьамматовнаны иш ёлдашларыны, яшланы ата-аналарыны арасында да яхшы абуру бар.  Дагъыстан Республиканы билим берив министри Я.Бучаевни буйругъу булан Амирбекова Бурлият Магьамматовнагъа «Дагъыстан Рес­публикада билим беривню отличниги» деген белги тапшурулгъан.

Оьсюп гелеген яшлагъа тюзевлю тарбия, билим берип гечесин-гюнюн бир этип къайратлы кюйде чалышагъан Бурлият Магьамматовнагъа биз де яш чагъында сайлап тутгъан ёлундан таймайлы, насипли болуп узакъ оьмюр яшамакъны ёрайбыз.

 

Казим КАЗИМОВ.