Школа янгыртылгъан

 

 

Буйнакск районну Атланавул юртундагъы яшлагъа къошум билимлер береген инчесаният школасына 168 охувчу къуршала. Оланы 34-вю музыка алатлардан фортепианино, баян ва агъачкъомуз сокъма уьйрене, 60 яш гьар тюрлю милли бийивлени сырларына тюшюне, 74-вю буса чебер сурат этивню гьайран дюньясына чомулма муштарлы болуп, пагьмулу муаллимлени дарсларына юрюйлер. Гьалиден 45 йыллар алъякъда къурулгъан бу школаны бинасы ремонт ишлер этилген сонг янгыртылгъан ва охувчулагъа оьзюню эшиклерин ачгъан. Эсгерилген школаны бинасын ярашдырыв ишлер «Маданият» деген милли проектни оьлчевюнде толу кюйде оьтгерилген.

 

Инчесаният школаны янгыртылгъан бинасыны ачылывуна багъыш-лангъан шатлы жыйында район администрацияны башчысыны заместители Камил Умаханов школаны охувчуларын ва дарс беривчюлерин бу тезден къаравуллангъан  агьвалат булан къутлагъан, яшланы пагьмуларын теренден ачып, билим алывун мекенли ва генг оьлчевлерде юрютмек учун бек арив, онгайлы шартлар яратылгъанын айтды.

Школаны  ачылывуна мунда гелген къонакъланы арасында Дагъыс-танны маданият минис­трини заместители Медина Жаватханова, Буйнакск районну маданият бёлюгюню начальниги Рукъуят Иразутдинова, респуб­ликадагъы охув-методика центр­ны директору Калимат Элдарова ва оьзге ёлдашлар бар эди.

Маданият министрни замес­тители М.Жаватханова жыйыл­гъанланы алдында сёз айта туруп, инчесаният школада тарбия-билим алагъан, оьзлени пагьмуларын оьсдюрме мурады бар яшлар яратывчулукъ касбуланы танглап, ес болуп, шо тармакъда иш юрютеген коллежлени охувчуларыны сыд­раларына къуршалып, оьзлени пагьмуларын дагъыдан-дагъы камиллеш-дирер деп инамлы­гъын билдирди.

Ондан сонг сёз алгъан Р. Иразутдинова эсгерген кюйде, районну юртларында булай чебер иш булан машгъул школаланы янгыртыв гьаракат гележекде болажакъ пагьмулу, не ишни де бажарып кютме гьаваслыгъы бар касбучуланы санавун ва сан янын оьсдюрювге болушлукъ эте.

Шатлыкъны ортакъчылары инче саният ожакъны къуллукъчулары гьазирлеген гиччирек концерт программасы булан таныш болгъан сонг,  янгыртылгъан школаны бинасыны ичинден айланып, этилген алмашы-нывлагъа къарап, яхшы багьа берип чыкъдылар.

 

Казим КЪАГЬРУМАН.

 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля