Шаир булан ёлугъув

Белгили ва сююмлю шаирлерибизни бири, Дагъыстанны халкъ шаири Агьмат Жачаев Гьели юрт орта школада муаллимлени ва охувчуланы ча­къырывуна гёре къонакълыкъда болду. Гьар йыл бизин белгили шаирлерибиз булан оьтгерилеген адабият ёлугъув бу гезик Агьмат Жачаевни яратывчулукъ ёлуна багъышлангъан эди. Сююмлю шаир булангъы ёлугъувгъа янгыз охувчулардан  ва муаллимлерден къайры да, адабиятгъа гьашыкъ юртлулар да гелген эди.

Шаир булангъы ёлугъувда  ону яратывчулугъунда аслу темаланы бириси болуп гелген ана тилге, ону асырамагъа, сюймеге чакъырагъан шиъруларыны терен маънасыны гьакъында сёйледилер. А. Жачаевни яратывчулугъу булан охувчу яшланы мекенли таныш этдилер.

Охувчу яшлагъа да, уллулагъа да таъсир этеген, юреклерибизни тамурларындан оьтеген, гьатта гёзлерибизден гёзьяш акъдырма борчлу этеген «Сынташ» деген шиърусун 4-нчю класны охувчу къызы Асият Жаватова охуду.

А. Жачаевни шиърулары  намуслу-ягьлы болма, уллулагъа абур этме, халкъны арасында абурун тас этмей яшама чакъыра. Ону анагъа багъышлангъан шиърулары да ону яратывчулу­гъунда гёрмекли ерни тута. Шаирни асарлары гележек наслулар учун да насигьат сёз гьисапда авуздан -авузгъа айтылып, унутулмай яшажагъына инанаман.

Агьмат Жачаевни Дагъыстанны халкъ шаири Анвар Гьажиевге багъышлап язгъан шиърусун 10-нчу класны охувчусу Рустам  Салавов чебер кюйде охуду.

Шаирлени кёбюсю айланабызда болагъан агьвалатланы оьзлени юрегинден оьтгере. Жанлы табиатны, юреклериндеги  гьислерин, ойларын асарларында суратлай.  А. Жачаевни «Ана тил–алтын хазна» деген китабында башгъа шиърулары булан янаша, ана тилге багъышлангъанлары да айрокъда кёп ер тапгъан. 10-нчу класны охувчу къызы Айшат Мужайитова шаирни «Ана тил» деген шиърусун арив охуду. Шаирни яратывчулугъундан да бу адабият чарада кёп шиърулар охулду , ону сёзлерине гёре язылгъан йырланы да музыка дарсланы юрютеген муаллим Ниясханым Исакъовна булан йырлады. Гиччирек сагьна гёрюнюшлени де охувчулар усталыкъ булан онгаргъан эдилер.

Бу адабият чараны онгаргъан къумукъ тилден ва адабиятдан дарслар юрютеген муаллимлер Сакинат Хизриева, Исбаният Мугьажирова Ильмурият Къазанбиева шаирге гелип, оьзюню заманын охувчу яшлар учун багъышлагъанына баракалла билдирди.

Гьели юрт орта школаны директору Мухтар Жанибеков Агьмат Жачаевге савлай школаны охувчуларыны атындан баракалла сёзлер айтды. Булай ёлу­гъувлар охувчу яшланы эсинде кёп заман къалажакъгъа инанаман.

 

 

 

Хадижат Абдусаламова.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля