«Олар Ватан учун ябуша»

 

 

Китап 184 дагъыстанлы – хас асгер гьаракатны ортакъчыларыны яшав ёлуну гьакъындагъы макъалалар булан къурулгъан. Китапда украинли миллетчилеге къаршы ябушув юрютюп турагъанланы яшав ёлуну гьакъындагъы материаллар булан бирче Украина бойда хас асгер гьаракатны вакътисинде асгер борчун кютегенде игит кюйде жан бергенлени къысматлары гьакъында да хабар юрюле.

 

Россияны бирлигин ва аманлыгъын якълай туруп, игит кюйде жан берген игитлени гьакъында язылгъан хабарлагъа айрыча тергев берилген. Хас асгер гьаракат юрюлюп турагъан бойларда жан берген уланланы Хумторкъали районда яшайгъан аналары ва къатынлары да ёлугъувгъа чакъырылгъан эди. Хумторкъали район администрацияны башчысыны заместители Жамалутдин Юсупов ва «Барыбыз да бирчебиз» деген фондну директору Селимхан Мирзеханов лакъырлашывну вакътисинде агьамиятлы ва чечилмесе ярамайгъан масъалаланы арагъа чыгъарды. Мисал учун, Къоччакълыкъ ордени булан савгъатлангъанлар, орден булан берилме герек акъчаланы алмагъан.

Дагъыстанны халкъ шаири Агьмат Жачаев «Олар Ватан учун ябушалар» деген проектни якълайгъаны гьакъда айта туруп, китапгъа гирген ватанны якълавчуларыны атлары даимге тарихде, халкъны эсинде къалажагъына инандырды.

«Барыбыз да  бирчебиз» деген фонд «Аналаны гючю» деген бирлешив булан бирликде хас асгер гьаракатны ортакъчыларыны яшав ёлу язылгъан бу китапда атлары бар агьлюлеге берилежек.

 

Жават ЗАКАВОВ.