Дагъыстанны Башчысыны соравлагъа жаваплары

 

 

 

Арбагюн, ноябр айны 29-нда, Дагъыстанны Башчысы Сергей Меликов ватандашланы  къыйынын-тынчын билмек учун асувлу гьаракат гьисапда алдан берли де токъташгъан мердешин узатып, тувра эфирде оьзюне берилген соравлагъа жаваплар къайтарды.

 

Ачыкълашдырып айтгъанда, ол бизин республикада иш гёреген «Дагестан» деген телерадиокомпанияда юрюлген берилишни вакътисинде, уьч сагьатны узагъында ватандашлар булан байлавлукъ юрютюп турду. Демек, маълумат къуралларда шо берилиш болажагъы гьакъда билдирилген сонг, ватандашлар къол телефонну ва Интернет бютюндюнья торундагъы жамият гюплени имканлыкъларындан пайдаланып йиберген 3 мингден де артыкъ соравдан 40-гъа ювугъуна толу ва тындырыкълы жаваплар берди.

Оьтгерилген шо берилишни барышында ол алгъасавлу гьалда яшавгъа чыгъармагъа тюшеген политика агьамияты булангъы, олай да бизин республиканы экономикасыны, яшавлукъ-коммунал хозяйствосуну,  шагьарларда йимик юртларда да адамлагъа артыкъ онгайлыкълар болдурувгъа байлавлу не къадар гьаракат юрюлегенине янашывун малим этилди.  Гележекде шо тармакъларда яшавгъа чыкъмагъа тюшеген ишлени гьакъында маълумат берди.

Дагъыстанны Башчысы юрт хозяйствогъа гьар заманда да  бизин  республикада артыкъ агьамият берилип гелегени гьакъында айта туруп, шо тармакъны оьсювюне уьлкени оьлчевюнде яшавгъа чыгъарылагъан милли проектлер ва программалар болушлукъ этип гелегенин ташдырды. Ону  сёзлерине гёре, артдагъы эки йылны ичинде республиканы авлакъларында оьсдюрюлген тюшюмню, олай да гьайванчылыкъ тармакъда болдурулагъан сурсат ва ашамлыкъ малланы къадары баргъан сайын артып тура. Шону булан бирге, юрт хозяйство малланы болдурув хыйлы йыллар алъякъдагъы даражагъа етишип геле.

Ол малчылыкъ тармакъны масъалаларын да гётерди. Къызлар районда предприятиелер ишге салынгъаны гьакъда айтды. Ювукъ вакътини ичинде этни ва сютню ишлетеген предприятиелеге акъча маяланы къуршавгъа байлавлу чараланы гьакъында  билдирди. Шондан къайры да, юнню ишлетивге байлавлу проектлени малим этди.

Юрюлген берилишни вакътисинде Дагъыстанны Башчысы Сергей Меликов кёп къабатлы уьйлени къурулушуну, шоларда квартир алмакъ учун алданокъ гьагъын тёлеп  алдангъанланы айланасында тувулунгъан гьалны уьстюнде де айрыча токътады. Шо уьйлени къуллукъларын кютювню,  абзарларында тийишли бир тюрлю онгайлыкълар  болдурувну, табии газ булан таъмин этивню, олай да гюз-къыш айлагъа не къадар гьазирлик гёрюлгени гьакъда эсгерди.

Ватандашланы  табии газ, электрик гюч, ичеген сув булан таъмин этив, билим берив ва савлукъ сакълав идараланы, ёлланы къурув, умуми кюйде алгъанда, яшавлукъ-коммунал хозяйствону гьалын яхшылашдырывгъа бизин республиканы шагьарларында ва юртларында да кютмеге гёз алгъа тутулгъан ишлени гьакъында билдирди. Адамланы алып юрюйген жамият транспортну ишин юрютеген  онгача предприятиелеге бакъгъан якъдагъы тергевню гючлендирип, шо тармакъда  гележекде пачалыкъны ортакъчылыгъын артдырмаса бирдокъда ярамайгъанын да  айтды.

Оьтгерилген тувра эфирни барышында оьзлеге жавап берилмеге етишип болмагъан соравлар барысы да тийишли гьакимлик къурумларына бакъдырылажакъ.

 

Насрулла БАЙБОЛАТОВ.

 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля