ОЛ ТЮЗЛЮКНЮ ЯНЫ ЭДИ

 

1948-нчи йыл ол Калининград шагьарда Бютюндюнья байлавлукъну бёлюгюнде ишлей ва 1952-нчи йыл Совет Армияны сыдыраларына чакъырыла. Яш заманындан тутуп спорт булан машгъул улан, боксдан уллу уьстюнлюкге етишип, боксдан спортну устасы деген атгъа ес бола. Армиядан сонг Борис Гьажиев Бабаюртда спорт жамиятны председатели, ерли байлавлукъну бёлюгюню башчысыны орунбасары этилип белгилене. Шо вакътилерде Бабаюртда ва районда гюч яндан, билим яндан чыныкъгъан касбучулар етишмейгенлиги милицияны ишин хыйлы артгъа тарта, чаналата. Шо саялы Борис Асеевич янгы ишде оьзюн сынама гюн гелгенни англай.

1962-нчи йылны 10-нчу октябринден тутуп, ол уголовный розыскны баш касбучусу болуп ишлеме башлай. Мен Борис Асеевич булан алдан берли таныш бусам да, бизин аралыкъларыбыз бирче ишлеме урунгъанда беклешди.

Арадан заман гетип, мени де уголовный розыскгъа оперативный уполномоченный этип белгиледилер. Бу ишдеги адамланы баш борчу – жинаятчылыкъны тамурун къурутмакъ. Бир керен бир жинаятчылыкъ иш болгъанда, Борис Асеевич, картотекагъа къарап, шо жинаятчылыкъны шу адам этген деп ташдырып, оьз далиллерин гелтирди. Шолай дурус болуп да чыкъды. Милициягъа гелтирилген адам этген ишине мюкюр болду. Шо кююнде кёп керенлер болуп, гьар гезик Борис Асеевич оьзюню гертилигин гёрсетип бажара эди. «Эгер уручуну, талавурчуну, адам оьлтюрювчюню гьызына тюшме бажармай бусанг, сагъа милицияда этме иш ёкъ», – деп айта бола эди ол.

Борис Гьажиев ишинде гёрсетген уьстюнлюк­лери учун, РОВД-ни начальниги Батырмурза Идиков ону старший оперуполномоченный этип белгилей ва ол Бютюнсоюз юридический институтну Краснодардагъы филиалына заочно охума тюше. Йыллар гетип, Борис Асеевич Буйнакск РОВД-ге следователь болуп йибериле. ДАССР-де яхшы следователь гьисапда Борис Асеевич министерликге ишге чакъырыла. Мунда огъар лап жаваплы ишлер тапшурула. Себеби – Борис Асеевичге тапшурулгъан иш орта ёлда туварылмажакъ.

1970-нчи йылны август айында жинаятчылыкъ арта барагъангъа гёре, Борис Гьажиевни гене къайтып Хасавюртгъа онгаралар. Мунда ахтарыв бёлюкню башчысы болуп суткалап ишлей, алдан берли «чанг басып тургъан» ишлени арагъа чыгъара. Ол оьзюню аслу ишинден къайры, заводларда, фабриклерде ишчилер булан ёлугъувлар оьтгере ва жинаятчылыкъны алдын алыв ёлларын англата. Оьзю ишлейген заманны ичинде Борис Асеевич ахтарыв ишге жагь, жигерли яш уланланы танглай. Шолайлыкъда, шагьарда жамият низам болдурув иш бир ёрукъгъа тюше, шагьардагъы хыйлы терс ишлеге тогъас салына.

Бир гезик шагьарда уьй урлайгъанланы бандасына салынгъан тузакъ  оьз пайдасын бермей къоймады. Уручуланы «Рыжий» деп ат тагъылгъан башчысын тутгъан сонг, алда олар он беш уьйню урлагъаны аянгъа чыкъды.

Шо йылларда ДАССР-ни, СССР-ни ич ишлер министерликлеринден ерлердеги гьалны тергеме хас сапар булан адамлар геле эди. Шолай гезикли тергевден сонг, Борис Асеевични иш бажарывлугъун эслеп, ДАССР-ни МВД-сини уголовный розыскыны начальниги этип белгилейлер. Министерликни жаваплы бёлюгюне башчылыкъ эте туруп, ол законну бузгъанланы «табанларын басып» юрюй. Шо вакътилерде Дербент районда жинаятчылыкъ арта бара эди. Шагьаргъа къатты низам салма болардай башчы герекли заман. Дербент район милицияны башчысына бир нече кандидатны арасында Б. Гьажиевни кандидатурасы оза ва 1980-нчи йылны июль айындан тутуп, ол Дербент районну РОВД-сине башчылыкъ этип, йылны ахырына ишин хыйлы къолайлашдыра.

Б.Гьажиевни ишиндеги уьстюнлюклери пачалыкъны янындан да белгиленип, беш медаль булан савгъатлангъан. Шоланы арасында «Органларда тетиксиз ишлегени учун» деген уьч медаль, ДАССР-ни МВД-сини, партия ва совет къурумланы гьюрметлев грамоталары бар. 1975-нчи йылда «Милицияны отличниги» деген белги, 1977-нчи йылда эки керен акъча савгъат булан белгилене.

Ювугъум, иш ёлдашым Б. А. Гьажиевни яшав ва загьмат ёлу гьакъда кёп зат айтма болабыз. Ол пенсиягъа чыкъгъан сонг Магьачкъаладан етти чакъырым арекдеги дачасында сексенге ювукъ терек оьсдюрген. Огъар биз, танышлары, ювукълары, экинчи Мичурин деп айта эдик. Ону даимлик ёлдашы, сырдашы Халжат, уланы Мурза, торунлары ялкъма къоймай, сююв берип тургъанлар. Тек не этерсен, бары затны ахыры болагъандай, оьлченип берилген оьмюрлер де бите. Борис Асеевич оьзюне етмиш йыл болагъанда гечинди. Ону гьакъындагъы исси эсге алывларыбыз бир де сёнмежек.

 

 

 

Абдулвагьит АРЗУЛУМОВ,

 

Россияны МВД-сини

Хасавюрт район бёлюгюню

Ветеранларыны советини председатели.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля