Террорчулукъгъа къаршы

«Дёгерек столну» айланасында районну школаларыны охувчу яшлары булан бирге «Бабаюрт район» деген ерли къурулувуну администрациясыны ёлбашчысыны орунбасары А.Черивмурзаев, маълумат-методика центрны ёлбашчысыны тарбиялав ишлеге къарайгъан орунбасары М.Ким, район администрацияны яшёрюмлени ишлерине къарайгъан бёлюгюню ёлбашчысы И.Абдуразакъов, яшёрюмлени центрыны вакиллери, ич ишлени Бабаюрт райондагъы бёлюгюню къуллукъчулары ортакъчылыкъ этдилер.

«Дёгерек столну» ишин ача туруп, Хамаматюртда Хизриевни атындагъы  2 номерли орта школаны директоруну тарбиялав ишлеге къарайгъан орунбасары Ю.Мустапаев террорчулукъну ва экстремизмни балагьыны натижалары гьакъда лакъыр юрюлежекни билдирди.

– Бугюн биз янгыз Дагъыстанны топурагъында тюгюл, уллу уьлкебизни гьар еринде болгъан вагьши террор ишлени эсгережекбиз, – деди Ю.Мустапаев, – Кас­пийск, Магьачкъала, Буйнакск, Беслан, Москва… Террорчуланы зулмусу етишген шагьарланы къара сиягьын дагъы да узатмагъа бола. Эсгерилген шагьарларда болгъан террор ишлени натижасында юзлер булангъы адамланы жанлары къы­йылгъан, минглер булан адамлар сакъат болгъан.

Оьзюню сёйлевюнде «Бабаюрт район» деген муниципал къурулувуну админист­рациясыны ёлбашчысыны орунбасары А.Черивмурзаев 1999-нчу йылны август-сентябр айлары Дагъыстан учун да, савлай Россия учун да лап да къыставуллу болуп токътагъанны эсгерди.

– Мен шо къыйынлы 1999-нчу йылны август-сентябр айларыны актив ортакъчысы гьисапда шо вакътиде савлай Ватаныбызны гележеги белгили болгъанны эсгермеге сюемен, – деди А.Черивмурзаев. – Дагъыстангъа оьзлени черивлерин бакъдыра туруп, террорчуланы башчылары Хаттаб ва Шамил Басаев ерли халкъ оьз­лени якълажакъгъа теренден инана эди. Олар оьзлени хас операцияларына гьар дагъыстанлыгъа сыйлы имамлар Къази Магьамматны, Гьамзатбекни ва Шамилни атларын къойгъаны да кёп затны англата. Амма халкъ буса, юмурукъдай биригип, къатыны-эркеги булан, тюбеклери барлар тюбеклер, ёкълар сенек-балта булан да террорчулагъа къаршы турдулар. Гёнгюллю асгер бёлюклени сыдыраларына авар да, дарги де, къумукъ да – Дагъыстанны бары да миллетлерини вакиллери къошулдулар. Шо гюнлерде халкъ къатты кюйде Дагъыс­танны топуракъ бирлигин сакълады, олар гьаман да оьзлер Россия булан бирче болажакъны ташдырды.

«Дёгерек столну» барышында охувчу яшлагъа «1999-нчу йылны ялынлы яйы» деген документли фильм гёрсетилди.

Ери гелгенде эсгермеге ярай, «дёгерек столну» айланасында, оьзлени яшлыгъына да къарамай, охувчу яшлар уллулар йимик пикру алышдырдылар. Олар террорчуланы налатладылар ва жамиятда шолай вагьшиликге ер ёкъну билдирдилер.

«Дёгерек столну» ишин давамлай туруп, ону юрютген Ю.Мустапаев террорчулукъну темасы бугюн де ватандашлар учун ачыкъ экенни эсгерди.

– Бугюн бизин лакъырлашывубуздан белгили болгъаны йимик, террорчулукъ йимик намартлыкъгъа жамиятны ичинде ер ёкъну, оьсюп гелеген яш наслугъа парахатлыкъ ва эркинлик герекни англадыкъ, – деди Ю.Мустапаев. – Оьсюп гелеген яш наслу буса бугюнгю чарадан оьзлеге дарс алып, олар уллу уьлкебизде ватандаш жамиятны къурувда ортакъчылыкъ этежекге инанаман.

 

 

 

 

Герейхан ГЬАЖИЕВ,

хас мухбирибиз.

СУРАТДА: «дёгерек столну» барышы.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля