Къыйынлы шартларда къаршылайлар

 

 

Мердешленгени йимик, Россияда энергетика тармакъны къуллукъчулары оьзлени касбу байрамын шатлыкъ агьвалатларда къаршылайлар. Шо гюнню гьюрметине уьлкебизни  регионларында етишилген натижалар ва йиберилген кемчиликлер гёзден гечириле. Уьлгюлю энергетиклер материал ва ругь якъдан иштагьландырыла, савгъатлагъа, гьюрметли атлагъа ес бола.

 

Тек не этерсен, бу гезик дагъыстанлы энергетик­лер арадан оьтген бир йылны ичинде къоллавчуланы талапларын гьисапгъа алып, этилинген ишлери-къуллукълары булан макътанып болмай. Дагъы да ачыкъ этип айтсакъ, бизин республикабызда арт вакътилерде электрик токлар чакъда-чакъда къайтып-сёнюп къалагъаны саялы, айлана ягъыбызда къыставуллу гьаллар тувулуна.

Озокъда, шону себеплери башгъа-башгъа. Тувулунгъан къыйынлы гьалланы алдын алмакъ учун ватандашланы-къоллавчуланы ихтиярларын якълайгъан къурумлагъа ва къуллукълагъа байлавлукъда ишлемейгени саялы арз этегенлер де кёп бола бара.

– Алда «Дагэнерго» деген акционер жамиятгъа Гьамзат Гьамзатов башчылыкъ этеген йылларда къоллавчуланы янындан шу кюйде кёп разисизликлер болмай эди, – дей Дагъыстанны жамият палатасыны комиссиясыны башчысы Мамма Маммаев. – Гьали буса бирлешген уллу акционер жамият тозулуп, айры-айры бёлюклеге айырылгъанда, бары да ихтиярлар «Россети» деген компанияны СКФО-дагъы къурумуна берилди. Тюзюн айтгъанда, къоллавчуланы электрик ток булан таъмин этивде Дагъыстанда йимик оьзге регионларда къыставуллу гьаллар тувулунмай. Дагъыстан эсгерилген округуну респуб­ликаларыны арасында  лап да кёп адам яшайгъан региону гьакъда унутмагъа тюшмей. Айтмагъа сюегеним, артагъан талапланы гьисапгъа алып иш гёрюв «Россетини» Темиркъазыкъ-Кавказ  Федерал округну  къурумуна гележекде агьамиятлы масъала гьисаплана.

– Гертиден де,  къоллавчуланы янындан электрик токгъа бакъгъан якъдагъы талаплар артдагъы бир нече йылны ичинде белгили кюйде артгъан. Артгъан талапланы гьисапгъа алып иш гёрмеге тюше, – дей эки ай алда «Дагэнергону» башчысы болуп белгиленген Магьамматгьабиб Мугьумаев. – Мисал учун айтсакъ, Магьачкъалада электрик ток юрюйген линиялардагъы тетиклени ёрукълашдырмакъ-ярашдырмакъ учун гюндюзлер 22 ва гечелер 6 электрик монтёрлар ишлей. Тахшагьарыбызда буса гьалиги заманда  бир миллионгъа ювукъ адам яшай. Шону учун электрик монтёрланы санавун дагъы да 30-гъа артдырмакъ учун уьстдеги артмакъ къурумланы башчыларына да билдирив этгенбиз. Тюзюн айтсакъ, ДР-ни Башчысы Сергей Меликовну сиптечилиги булан федерал бюджетден ярашдырыв ишлер учун ломай харжлар да айырыла. Гележекде шо харжланы беш йылгъа бёлюп-бёлюп пайдаландырмагъа ва  толу кюйде кемчиликлени алдын алмакъ муратда чаралар гёрюлежек.

Энергетиклени касбу байрамыны алдында Дагъыстанны Башчысы Сергей Меликов да шо гьакъда ачыкъдан эсгермей болмады.

– Къоллавчулагъа электрик ток булан таъмин этеген къурумлагъа ярыкълар къайтгъанда зенг уруп кёмек алмагъа имканлыкълар етишмейгени разисизликлени тувдура, – деди Сергей Алимович. – Байлавлукъ болса да, тек зенг урсанг да, гётермейген гезиклери де кем болмайгъаны белгили. Гележекде энергетика тармакъны къуллукъчуларына, башчыларына Пачалыкъ яшавлукъ инспекция, Роспотребнадзор, башгъа-башгъа жамият ва маълумат къурумлар булан байлавлукъ тутуп иш гёрмеге таклиф этилине. Электрик ток къайтагъанына борчларына намуслу кюйде янашып къыйынлы шартларда къоллавчулагъа кёмекге белсенген монтёрланы кемчиликлерде бир де айыбы ёкъ. Жаваплы къуллукъланы башын тутгъанлагъа да борчларына намуслу кюйде янашыв гьажатлы.

 

Къ. КЪАРАЕВ.

 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля