«Эсделикни бавуна» тереклер орнатылды

 

 

Хумторкъали район «Эсделикни вахтасы» деген гьаракатгъа  «Эсделикни баву» деген дагъы да уллу проект булан къошулду. Бугюнлерде  Къоркъмаскъала юртну ортасында Ватанын сакълавда жанларын къурбан этгенлени эсделигине бав этмек муратда емиш тереклер орнатылды. Гьаракат  «Аналаны гючю» деген проектни сиптечилиги ва Дагъыстанны Башчысы Сергей Меликовну якълаву булан иш гёре.

 

Емиш бав салыв чараларда район админис­трацияны ёлбашчылары, прокуратураны ва район полицияны,  дин идараланы къуллукъчулары, жамият ва политика къурумланы вакиллери, «Алдынлыланы» гьаракаты ва «Яш асгерчилер» деген гьаракатлагъа къуршалгъанлар ортакъчылыкъ этди. Емиш бав салмакъ деген ой, гьаракат аслу гьалда жанларын къурбан этген игитлени аналарыны  ва къатынларыны сиптечилиги эди.

– Бир нече йылдан «Эсделик бавгъа» гирип емишлер ашама болажакъбыз. Ватанын якълап жанларын къурбан этген уланларыбызны атларын, олар этген игит ишлени эсге алажакъбыз, – деди хас асгер гьаракатда жанын къурбан этген, Къоччакълыкъны ордени булан савгъатлангъан Ислам Исракъовну анасы Асият Исракъова.

Ватанын якълавда игитлик гёрсетген юртлуларыны гьакъындагъы эсге алывлар, хабарлар яшёрюмлени жамият гьаракатларда ортакъчылыкъ этгенде оларда Ватанын сюювге бакъгъан якъдагъы гьислерин уята, герти патриотлар этип тарбиялай.

Хумторкъали район администрацияны башчысыны борчларын заманлыкъгъа кютеген Марат Жанбалов райондан асгерге гетип, жанларын къурбан этген уланланы къоччакъ, игит ишлери гьакъда хабарлады.

– Бугюн биз «Эсделикни бавун» ачабыз. Гьар орнатылгъан терек жанларын къурбан этгенлени эсге сала. Асгер борчун намуслу кюйде кютген, къоччакълыкъ гёрсетген, Ватанын якълай туруп жан берген уланларыбызны атлары халкъны эсинден таймагъа тюшмей. Оланы яшаву яш наслугъа дарс болмагъа герек. Бизин арабызда шолай къоччакъ уланлар бар туруп, бизин халкъны бир намарт душман да утмагъа болмажакъ, – деди ол..

– Хас асгер гьаракатда жанларын къурбан этген уланланы ювукъ адамларыны ва къардашларыны бирлиги. Олар бары да биригип, башына тюшген авур намусну енгил этмеге къарай­гъанлыкъ инсаплы ишини бир гесеги. Биригип, бирлешип иш гёрген жамият къурум биринчилей бизин Хумторкъали районда къурулгъан. Дагъыстанда къыйынлыкъ гелгенде дос-къардаш, авул-хоншу, юртлар бир-бирини къыйынына табыла гелген, – деди «Аналаны гючю» деген бирлешивню ёлбашчысы Сефижат Магьамматрасулова.

 

Жават ЗАКАВОВ

СУРАТДА: «Эсделикни бавун» салагъан вакъти.

 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля