Йылны тамамлай туруп…

 

 

Йылны ахырында натижалар чыгъарма, этилген ишлени гёзден гечирме, уьстюнлюклени ва кемчиликлени гьакъында ойлашма тюше. Барыбыз да билебиз, бу йылда да бизге тынч болмады, башгъа пачалыкълар бизин уьлкебизге билдирген къысаслыкъланы натижасында экономикабызгъа «гюч» этилди. Тек шолай гьал бизин чёкдюрмеди, биревюлейине, бирикдирди, чыныкъдырды, къыйынлыкълардан оьтмеге гюч берди.

 

Къайгъы да, къыйынлыкълар да адамланы бирикдирегени герти болуп чыкъды. Шо кёп миллетли респуб­ликабызда арив гёрюне. Оьтеген йылны экинчи яртысындан сонг бары да дегенлей тармакъларда оьсюв гьис этилди. Янгыз бизин республиканы алып къойсакъ да, кёп санавдагъы школалар, яшлар бавлары, халкъгъа ял алмакъ учунгъу ерлер ачылды, ёллар янгыртылды, ичеген сув масъаланы бир пайы чечилди. Булар барысы да гьакимлик яндан адамланы яшавун яхшылашдырывгъа бакъгъан чаралар экени ачыкъдан гёрсетилди. Бир-бир масъалалагъа етишмейгенлик гьали де гьис этиле, кемчиликлер кёп бар, тек шолар аста булан буса да чечилегени сююндюре. Кёбюсю гезиклерде шо кемчиликлени маълумат къураллар да  гёрсете ва аян эте.

Бизин газетде де кемчиликлени, юреклени къыйнай­гъан масъалаланы гьакъында толу кюйде язгъанбыз. Газетибизни тиражы кёп йыллардан берли 4 мингге етишди, тек охувчуларыбызны толу кюйде къуршама болмайгъаныбыз талчыкъдыра. Бары да юртларда почталар тюзевлю ишлемейгени, ингдеси, газетни почталардагъы багьасы 1088 манатгъа токътайгъаны да адамланы «уьркюте».

Бирдагъы янын алып къарасакъ, балики биз халкъ сюеген макъалалар ва миллетни керт болуп токътагъан масъалаларын язмайбыздыр? Гёчювюл топуракъланы гьакъында да кёп керенлер язгъанбыз, тек кёп йылланы узагъында шо масъала чечилмей. Ана тиллени гьакъында да кёп сёйлене, тек айтардай иш этилмей. «Дёгерек столлар» оьтгеребиз, ойларыбызны айтабыз, тек ожакъда авлетлерибиз булан ана тилде оьзюбюз де сёйлемейбиз.

Газет бу йылгъа оьзюне салынгъан борчланы толу кютдю, кемчиликлер булан янаша, бетлеринде этилип тура­гъан ишлени гьакъында да кёп санавдагъы маъналы макъа­лалар чыкъды. Шоланы гьакъында зенг этип де, газетге язып да охувчуларыбыз баракалла билдире турдулар. Демек, биз тюз ёл булан барабыз.

Бизин макъалаланы игитлери – врачлар, муаллимлер, хас асгер гьаракатда ортакъчылыкъ этегенлер, ишчилер ва далапчылар, экономиканы оьсювюню гьайын этегенлер, ёл къурувчулар ва башгъалары. Кёп керенлер юрт хозяйствону къуллукъчуларыны ва къурулуш юрютегенлени гьакъында язгъанбыз, кёп санавдагъы прес-конференцияларда, форумларда ва генгешлерде ортакъчылыкъ этгенбиз, шоларда оьзюбюзню оюбузну айтгъанбыз ва соравларыбызгъа жаваплар алгъанбыз.

Биз гьали Янгы йылгъа чыгъабыз. Гелеген йылыбыз бу йыл йимик болармы, тек гёрюлеген чаралагъа гёре, яхшылашар деп умут этебиз. Бу йылны ахырында къумукъланы чы нечик де, савлай Дагъыстанны сююндюреген агьвалат болду: хас асгер гьаракатда гёрсетген къоччакълыгъы учун темиравуллу къумукъ улан Темирлан Абуталимовгъа Россияны Игити деген сыйлы ат берилди. Гелеген йыл шо асгер агьвалатлар тамамланар ва ортакъчылыкъ этегенлер сав-саламат уьйлерине къайтар, савгъатланы уьлкебизни халкъы загьмат иши учун алар деп умут этебиз.

Янгы йыл — гьайран байрам. Гелеген йылны Россияны Президенти В.Путин «Агьлюню йылы» деп белгилеген. Барыгъызны да агьлюлеригизге парахатлыкъ, насип ва берекет ёрай туруп, гьаригизни муратларыгъыз яшавгъа чыкъмакъны ёрайман.

Гелеген йылыгъыз барыгъызгъа да насипли йыл болсун, ишигизде уьстюнлюклер, яхшы савлукъ ёрайман! Дюньяда буса парахатлыкъ болсун!

Гебек КЪОНАКЪБИЕВ,

«Ёлдаш» газетни баш редактору.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля