Хасавюрт район

 

 

Биринчилей «Эсделикни бавун» Буйнакск районну Тёбен Къазаныш юртундагъы Суйкумовлар хас асгер гьаракатда  жан берген уланыны эсделигине  салгъан эди. Шо сиптени Дагъыстанны Башчысы Сергей Меликов бек ушатды ва шолай бавлар гьар районда болма герекни тапшурду.

 

3-нчю ноябрде «Эсделикни бавлары» 14 муниципал къурулувда ачылды. Хасавюрт районну Къарланюртунда шо агьвалатгъа багъышлангъан  чарада Дагъыстанны транспорт ва ёл хозяйство министри Жамболат Салавов, Дагъыстанны Халкъ Жыйыныны депутатлары, Хасавюрт районну ва шагьарны башчылары Арсланбек Алибеков ва Корголи Корголиев, районну прокурору Ибрагьим Алибеков, хас асгер гьаракатны ортакъчысы Ибрагьимхалил Гьажиев, адамлары шо гьаракатда жанын бергенлени дос-къардашлары ортакъчылыкъ этдилер.

Арсланбек Алибеков жыйынны ача туруп, «Эсделикни бавундагъы» гьар терек, Ватанны миллетчилерден къоччакъ кюйде якълай туруп жанын берген гьар уланны эсделиги болуп токътажакъны айтды.

– Бугюн биз эли учун жанын бергенлени атларын даимлешдиребиз, – деди Жамболат Салавов. – Оланы атлары унутулмажакъ, орамлагъа ва школалагъа къоюлажакъ. Бизин гьалиги ва гележек  яшавубуз учун жанын бергенлеге бугюн салынагъан бав даимлик эсделикни белгиси болуп токътажакъ. Олар оьзлени борчун намуслу кюйде кютгенлер, биз буса шулай баракаллабызны ва разилигибизни билдиребиз. Биз бугюн гьарисини атындан орнатагъан терек – олар учун, оланы агьлюлери учун  этилеген абур, сый ва асил къылыкъ.

Ондан сонг сёйлегенлер де хас асгер гьаракатда гечингенлени дос-къардашларына къайгъырышды, не масъаласы болса да, ерли гьакимиятгъа билдирмекни айтды.