Къаягент район

 

 

Октябрни ахырында Дагъыстанны Башчысы Сергей Меликовну сиптесине гёре дав майданларда жанын къурбан этген игит уланлагъа багъышлангъан патриот гьаракат башланды. Ноябрни 3-нчю гюнюне гьаракатны республиканы 14 районунда якъладылар. Шо гюн патриот гьаракатны яшавгъа чыгъара туруп, «Эсделик бавларда» тереклер орнатыв ишлер оьтгерилди.

 

Яхшы сиптени яшавгъа чыгъармагъа биринчилерден болуп къаягентлилер де къошулдулар. «Къаягент» деген пачалыкъ предприятиени «Къургъакъ» деген участкасында «Эсделикни бавуна» гёрсетилген 2 гектар ерде емиш тереклер орнатмакъ муратда субботниклер оьтгерилди. Шоланы натижасында предприятиени коллективи бавну айланасын бегитдилер, тереклер орнатылажакъ ерлеге белгилер салдылар.

Ноябрни 3-нде заман сагьат 10-гъа айлангъанда районну юртларындан мунда юзлер булан охувчу яшлар, муаллимлер жыйылдылар. Олагъа Магьачкъаладан гелген республиканы гьакимият къурумларыны къул-лукъчулары, депутатлар, ерли администрацияланы ёлбашчылары да къошулдулар. Чарада ортакъчылыкъ этмеге афган давланы, Украина бойда юрюлюп турагъан хас асгер гьаракатны ортакъчылары да гелдилер.

«Украина бойдагъы гьаракатда ортакъчылыкъ этеген бизин Къаягент районлулар да аз тюгюл. Мен оланы ягъына баргъанман, къыйынын-тынчын яхшы  билемен. Олар учун бизге къызармагъа тюшмежек. Сергей Алимовични сиптеси булан юрюлеген гьаракатны натижасында республикада бир нече «Эсделикни бавлары» къурулажакъ. Янгы орнатылгъан тереклер давну игитлерин, къурбанларын даим эсибизде сакъламагъа кёмек этежек», – деди. Къаягент муниципал районну башчысы Магьаммат Элдерханов.

Шо гюн мен мунда гелген гергалы игит уланлар Омаргьажи Омаргьажиев, Гьамит Абдулхаликъов булан да ёлукъдум. Омаргьажи отпускагъа ата юртуна гелген, Гьамит буса ярасы сав болгъан сонг ял алмагъа Гергагъа бакъдырылгъан.

– Запорожье якъларда биз Россияны тишитырнагъына ерли савутлангъан тыш душманларындан якълайбыз, – дей Гьамит. – Гёресиз, шо къаршы турувда мен яраландым, яшавун къурбан этген асгер къурдашларыбыз да бар. Бугюн орнатылагъан тереклер, савлай бав олар учун уну­тулмас эсделик болажакъ.

Шо гюн гёрсетилген ерде 350 емиш терек орнатылды. «Эсделикни баву» деген гьаракатны оьтгеривде республиканы Башчысыны кёмекчиси Мурат Рамазанов, Рес­публиканы Башчысыны ва Гьукуматыны Управлениесини ёлбашчысы Найип Сепиханов, ич ишлени район бёлюгюню  къуллукъчусу Гьамзат Муслимов, Дагъыстанны  юрт хозяйство ва сурсат министрини биринчи заместители Шарип Шарипов, Дагъыстан Республиканы Халкъ Жыйыныны депутаты Мурат Исмайылов ортакъчылыкъ этдилер.

Уьстде этилген ишлерден къайры, мунда къурувчуланы гючю булан хас уьй, тереклени сугъар­макъ муратда уллу 10 тонлукъ темир гьавуз гелтирилген ва  ерлешдирилген. Ондан къайры хас уьйню ягъасында уллу эсделик таш тургъузулгъан.

 

 

Магьамматрасул ИБРАГЬИМОВ.