Гьаракаты рази къалдыра

Кёп тармакълы коллеж учун 5 йыл кёп де тюгюл, аз да. И. Шамилни атындагъы кёп тармакълы Темиркъазыкъ-Кавказ гуманитар коллеж къурулгъанлы 5 йыл битегенликге байлавлу гьаракат Ма-гьачкъаладагъы Къумукъ театрда байрамча оьтгерилди. Мунда кёп санавда бизин республикадан ва уьлкени башгъа регионларындан гелген къонакълар да жыйылгъан эди.

Къонакълагъа инг башлап коллежни гьакъында документли фильм гёрсетилди. Фильмде коллеж къурулгъанлы биринчи гюнлеринден башлап, бугюнлеге ерли яшаву, студентлени охутувда етишген уьстюнлюклери суратлана. Гертиден де, коллежде студентлеге хас билим беривде оьр даражада имканлыкълар яратылгъан. Шондан сонг къаравчулар коллежни гимнине тынглады. Эсгерилген гимнни макъамын Россияны компо-зиторларыны союзуну члени Владимир Купцов, сёзлерин буса шаир Ольга Абылгазиева язгъан.

Байрам ахшамны Дагъыстан Республиканы ат къазангъан артисти Адил Уцумиев юрютдю. Ол коллежни тарихини гьакъында маълумат берген сонг, ону кюрчюсюн салгъан Дагъыстан Республиканы ат къазангъан юрис­ти Тавлу Абуталипович Къазакъбиевге сёз берди.

Тавлу Абуталипович коллежни къурулувуна, амалгъа геливюне бары да гючюн, заманын, бажарывлугъун, пагьмусун оьзю де, эсгерилген охув ожакъ иш башла­гъан биринчи гюнлеринден тутуп чалыша­гъан дарс беривчюлер де къаст этгени гьакъда айтды. Оланы атларына баракалла билдирди, этилген ишлер, етишген уьстюнлюклер булан тамамланып къалмай, гележекдеги хыялларын да эсгерди. Оланы арасында бу йыл ачылмагъа гёз алгъа тутулгъан фармацевтика институт бар экенин билдирди.

Гелген къонакъланы арасындан Къарачай-Чергес республиканы гьукуматыны председателини заместители Жанибек Суюновгъа сёз берилди. Ол: «Беш йылны ичинде коллеж оьр даражада касбу билим береген инг яхшы охув ожакъ болсун учун кёп къаст этген. Сизин коллежде 100-лер булан студентлер охуй. Кёп санавда дарс беривчюлер чалыша. Олар бары да алдына салынгъан масъалаланы уьстюнлю кюйде чече туруп, медицина, экономика, педагогика, аманлыкъны болдурув тармакъларда касбучуланы янгы нас­лусун гьазирлей. Оланы къастлы чалышыву сизин республикагъа пайдалы болажагъына шеклик этмеймен», – деди ва ол юбилейи булан къутлай туруп, дагъы да уллу уьс­тюнлюклер ёрады.

Тавлу Къазакъбиев билим беривню оьсювюнде этген уллу къошуму ва оьсюп гелеген наслуну патриот ругьда тарбиялаву учун Магьачкъала шагьарны депутатларыны жыйыныны яшёрюмлерини парламентини гьюр-метлев грамотасы булан савгъатланды.

Юбилей гьаракатны барышында Дагъыстан Республиканы министер-ликлерини вакиллери, оьр охув ожакъланы ёлбашчылары ва белгили жамият чалышывчулар да сёйледи.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля