Къысматынг талайлы болсун, Руслан!

Он дёрт йыллыкъ Руслан Къочкъаров – белгили оьзден тухумну вакили Гьаким Русланович Къочкъаровну уланы. Ол Москвада яшай ва янгыз ювукъ адамлары тюгюл, бары да къумукъ халкъ оьктем болардай уьстюнлюклеге етишген.

Руслан футболдан, шагьматдан, дзюдодан тюрлю-тюрлю ёлугъувларда савгъатлы ерлени къазангъанындан къайры, бийивлерден Англияда Халкъара фестивальда, Францияда Бютюндюнья чемпионатда, Москвада ­«Москваны яш пагьмулары» деген чемпионатда биринчи, экинчи ерлеге ес болгъан. Ол 4-нчю класда охуйгъан вакътисинде етишген уьстюнлюк­лери учун «Пагьмулу яшлар – Россияны гележеги» деген энциклопедиягъа гирген.
Бу уланны аты бизин газетни охувчуларына тезден малим. Демек, гьалиден 12 йыл алда да биз ону гьакъында язгъан эдик.

Гене къайтып Руслан Къочкъаровну гьакъында язмагъа токъташ-гъаныбызгъа булай бир шатлы агьвалат себеп болду. Арадан оьтген заманны ичинде Руслан, школаны битдирип, И. М. Губкинни атындагъы напны ва газны пачалыкъ университетинде охувун уьстюнлю кюйде тамамлагъан ва огъар диплом булан бирче Баракалла ка­гъыз да тапшурулгъан.

«Гьюрметли Райиса Багьавдиновна! – деп айтыла шо кагъызда. – И.М. Губкинни атындагъы напны ва газны пачалыкъ университетин охуп битдирегенлени арасында инг де яхшыларыны бириси – Руслан Абдулгьакимович Къочкъаровну ким де сукъланардай тарбиялагъаныгъыз учун Сизге баракалла билдиремен. Ол оьзге студентлеге уьлгю гёрсетип охуду, «Губкин университетни юлдузу» деген гьюрметлев белгиге лайыкълы болду.
Энниден сонг да Руслан сизин булан бизин де оьзюню янгы уьстюнлюклери сююндюрежегине ва бизин уьлкебизни нап-газ тарма­гъыны мекенли чалышывчусу болажагъына инанабыз».

Университетни ректору, профессор В. Г. Мартынов Баракалла кагъызны Райиса Багьавдиновнаны атына язгъан. Ол Русланны улланасы бола. Уллананы торуну къолда этген уьстюнлюклеринде пайы бар. Неге десегиз, бир тюрлю себеплеге гёре, гиччи заманындан тутуп, Русланны Райиса Багьавдиновна сакълагъан, тарбиялагъан ва оьсдюрген. Олай болгъанда, Руслан Къочкъаровну ­уьстюнлюклери булан Райиса Багьавдиновнаны да къутламагъа ярай. Биз де къутлайбыз ва Руслан Къочкъаровгъа савлукъ, гележекде дагъы да уллу уьстюнлюклер ёрайбыз.

Г. БАГЬАВДИНОВА.

М. ЧЕРИВХАНОВ.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля