Дослукъну беклешдиривню ёлунда

Алдагъы гюнлерде яшёрюмлени динлеге байлавлу халкъара форуму оьзюню ишин тамамлады. Къарабудагъгент районда ерлешген «Солнечный берег» деген билим берив центрында 5 гюн юрюлдю.

Дагъыстанны милли политикагъа ва дин масъалалагъа къарай­гъан министерлигини, бизин республиканы ругьани управлениесини, орус килисасыны, олай да ягьудилени жамиятыны советини, Дагъыстан гуманитар институтну сиптечилиги булан бу йыл онунчу керен оьтгерилди. Оьзюню ишинде янгыз Темиркъазыкъ-Кавказ федерал округгъа гиреген республикалардан къайры, тыш уьлкелерден гелген яшёрюмлер де ортакъчылыкъ этдилер. Савлай республикагъа белгили жамият чалышывчулар, олай да гьакимлик къурумларыны вакиллери, дин къуллукъчулар шону барышында ортакъчылыгъын­ болдурду.
Оьтгерилеген форумда ортакъчылыкъ этмек учун Йемен, Тюркмеистан, Монголия, Афгъанистан, Буркина-Фасо, Сьерра-Леоне, Нигерия ва Камерун пачалыкълардан гелген сыйлы къонакълар да гелгенин айрыча эсгермеге тюше.
Форумну ачылывуну вакътисинде чыгъып сёйлеген ДР-ни Гьууматыны ёлбашчысыны заместители Рамазан Жафаров мердешли кюйде оьтгерилип гелеген форум гьар тюрлю миллетлени ва динлени арасында дослукъну беклешдиривге болушлукъ этгенни эсгерди. Шондан сонг жыйылгъанланы алдына чыгъып ДР-ни милли политикагъа ва дин масъалаларына къарайгъан министри Энрик Муслимов, олай да бизин респуб­ликаны ругьани управлениесини, орус килисасыны, ягьудилени, буддистлени вакиллери де чы­гъып сёйледилер. Шо гьакъда айта туруп, оланы арасындан Татарстанны муфтиси Камил хазрат Самигулинни, Къалмукъ Республиканы Буддистлерини жамиятыны ёлбашчысыны замес­тители Сергей Киришовну, Египетни муфтисини ойчусу, шейх Усама Сайит аль-Азхарийни атларын айрыча эсгермеге тюше.
Олар биринден-бири алып дегенлей, торайып гелеген яш ­наслуну ругь ва къылыкъ якъдан тарбияламакъ, ислам, хачперес ва ягьуди, буддист динлени вакиллери бир-бирине абур этивню, бирге чалышывну шартларында татывлукъну гьислерин яратыв эсгерилген форумну алдына салынгъан аслу борчлардан гьисап­ланагъанын айтды. Шону булан бирге, форумну оьлчевюнде бизин уьлкеде мердешли гьисапланагъан динлени вакиллерине бир башлап касбучулар булан бирге бизин девюрде тувулунагъан къоркъунчлу гьаллардан къутгъарылывну шартларын арагъа салып ойлашмагъа имканлыкъ берилегенин эсгерди.
Оьтгерилеген гьаракат гьар тюрлю динлени вакиллерине бир-бирини тарихи, маданияты, адат-къылыкъ мердешлери булан таныш дагъы да бек болмагъа ёл ачагъанын ташдырды.
Форумну гюнлюк низамына гёре юрюлген илмусынав дин конференцияны вакътисинде гьар тюрлю миллетлени ва динлени вакиллерини арасында татывлукъну болдурувда, бизин уьлкеде парахатлыкъны ва ёрукълукъну сакълавда гьакимлик къурумларыны гьаракатыны асувлугъу гьакъда айтылды. Шону булан бирге гьакимлик къурумланы да, дин къуллукъчуларыны да бирге чалышывуну кёп агьамияты бар экени гьа­къында сёз юрюлдю.
Гьар тюрлю динлени юрютегенлени арасында татывлукъну болдурмакъ учун миллетлени мердешлери, адатлары гьакъында торайып гелеген яш наслугъа англатывлар бермек учун умпагьатлы чаралар гёрмеге тюшегенин токъташдырды.
Белгили дин алимлер, жамият ва пачалыкъ чалышывчулар яшёрюмлер булан оьтгерген айры-айры ёлугъувланы барышында оьрде эсгерилген шо масъалаланы айланасында мекенли кюйде пикру алышдырывлар болду.
Форумну оьлчевюнде ону гюнлюк низамында алданокъ белгиленген ишлерден къайры, яшёрюмлени ял алывун болдурувгъа да тергев берилди.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля