Дав агьвалатларда болгъанланы эсделиги

1-нчи июльда дав агьвалатларда ортакъчылыкъ этгенлени гюню белгиленди. Афгъанистанда асгер борчун кютген ветеранларыны «Патриоты» деген Къызылюрт советини ортакъчылары шагьарда «афгъанлыланы» эсделигине гюл байламлар салдылар.

Эсгерилген агьвалатны барышында Афгъанистан давну ветераны Муса Аскерханов ва запасдагъы подполковник Агьмат Гьюсейнов бизин уланлар Ватанны алдындагъы борчун намуслу кюйде кютмек учун къаст этгенин айта туруп, душман булангъы ябушувларда олар оьзлени аямай айлангъанын эсгерди.
Бу биз оьзюню гьакъында лакъыр юрютеген мемориал эсделигинде Афгъанистанда жанын къурбан этген ватандашлардан 11 жагьил адамны сураты салынгъан. Россияны Игити Нугьутдин Гьажиевни сураты лап да орталыкъда ерлешген. Ону онг ­ягъында юртлум, шавхалянгыюртлу Алхан Къапаровну сураты да бар. Сол янда буса чонтавуллу Ибайдулла Гьимбатовну суратын гёрме боласан. Бу жагьиллени гьарисини къысматы башгъа-башгъа.
Белгили болгъаны йимик, Совет Армияны дазулангъан асгер бёлюклери хоншу Афгъан пачалыкъдан чыгъарылгъанлы бу йыл 34 йыл тамамланды. Бизин асгер бёлюклер Афгъанистан пачалыкъны шо вакътиги ёлбашчыларыны тилевюне гёре ярлы халкъны парахатлыгъын якълама ва уьлкеде парахатлыкъны болдурмакъ учун гийирилген эди. Йыракъ Афгъанистанда 9 йылдан къолай узатылгъан давларда бизин якълылар оьзлени интернационал борчун намуслу кюйде кютдюлер. Хас маълумат къуралларда эсгерилегени йимик, афгъан халкъны гележеги учун 14 минг совет асгерчилерибиз дав майданларда игит кюйде жанларын къурбан этген.
Бизин якълылардан совет асгерлени сыдраларында афгъан агьвалатларда оьзлени интернационал борчун кютген къумукъ уланлар да бар. Афгъанистан давну ветеранларыны арасында солтанянгыюртлулардан Абдулкъадыр Абукъовну ва Муса Аскерхановну, муцалавуллу Эдил Ибрагьимовну, эндирейли Къанболат Салавовну, чонтавуллулардан Ибрагьим Темирхановну, Сахай Умаровну, Къонакъбий Гьажиевни ва Янгы Солакъ посёлокдан Рашит Магьамматовну атларын абур-сый этип, уллу ­оьктемлик булан эсгерме ярай.
Афгъанистанны ветеранлары булан бирге Хумторкъали ра­йонну ветеранларыны советини председатели Къураш Алиев де шо гюн эсгерилген чараны оьтгеривде къол ялгъады ва активлигин болдурду.
Мемориал эсделикни янында сурат алдыргъан сонг, Афгъанистанны ветеранлары оьзлени къурдашы, Афгъанистанда дав агьвалатлар башлангъанда биринчилерден болуп гирген Салим Бамматовну гёрме бардылар. Ол оьзю тёшекде буса да, гёнгю хош, ругьдан тюшмей. Дав майданда бир-бирине таянгъан къурдашлары Салимни уланыны уланына «103-нчю Витебск гвардиялы дав-гьава дивизияны ветераны» деген эсделик медальны тапшурдулар.
Сонг олар къабурларда герти дюньягъа гёчген ёлдашларыны атларын эсгерип дуа тапшурдулар.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля