БИЛИМ

Бурлият Шарапутдиновнаны билим берив тармакъда умуми стажы – 45 йыл. Ол загьматны ветераны, Дагъыстан Рес­публиканы билим беривюню отличниги, Россия Федерацияны умуми билим беривюню гьюрметли къуллукъчусу. Ол гьюрмет этмеге тюшеген ана да дюр. Беш яшны оьс­дюрген саялы огъар «Материнство» деген медаль тапшурулгъан.

Бугюнлерде биз ону булан ёлукъдукъ. Билим берив тармакъдан алып, пикру алышдырабыз. Ол оьзюн де, оьзге муаллимлени де талчыкъдырагъан масъалаланы арагъа чыгъара.

– Бурлият Шарапутдиновна, сизге муаллим касбугъа ес болмагъа ким ёл гёрсетди?

– Ата юртумдагъы 1 номерли школада ишин теренден билеген муаллимлер ишлей эди. Бугленден яяв юрюп гелип физкультура дарсланы юрютеген Магьаммат Сунгуров ишлейген кюйню бек ушата эдим. Духовой оркестр согъагъан кюйлеге гёре ол яшлар булан физзарядкалар оьтгере эди.

Химиядан дарс береген Гьашим Гьашимов, ана тиллерден дарс береген Шугьайып Шугьайыпов мени учун уллу даражалагъа етишген муаллимлер эди. Герти муаллимлер шолай болма герек. Огь, олар дарсланы англатагъан кюй бугюн йимик эсимде. Яшлар олагъа бек тергевлю тынглай эди. Олардан уьлгю алып, мен де муаллим касбуну сююп къойдум. Шо йылларда магъа билим ва тарбия берген муаллимлеримни унутмайман. Олагъа ошама сююп чалышаман.

– Сиз тарбиялавчу болуп ишлейсиз. Интернатдагъы яшлар булан ишлеме къыйындыр…

– Озокъда къыйын. Билемисиз, интернатдагъы яшлагъа айрыча тергев болмагъа герек. Ишин сюймейген муаллимлени ушатмайман. Ишлейген биринчи йылларымдан тутуп, мен низам сакълама къаст этемен. О болмаса, ишлеме къыйын.–Тарбиялавну къайдаларын да эсгерсегиз яхшы болур эди.

– Эртен интернатда мен яшланы тизип физзарядка этдиремен. Яшлар эртен биринчи дарсны алдында Россияны гимнин йырлайлар. Бу да – Ватанына бакъгъан якъдагъы патриотизмни артдырагъан бир къайда. Сонг тизилип столовыйгъа барабыз. Ашап битген сонг хор булан поварлагъа «кёп савболугъуз» деп де айталар.

Мен яшланы йогагъа уьйретгенмен. Оланы савлугъуна о бек пайдалы. Интернатдагъы кёбюсю яшланы савлугъу осал болагъаны англашыла. Шону учун гимнастика бек тарыкълы болагъанны англамагъа герек.

Яшланы арасында дослукъ болсун учун тюрлю-тюрлю оюнлар, адабият-музыкалы ахшамлар, байрамлар ва ярышлар оьтгеремен. Тарбия ишлер булан бирче интернатдагъы яшланы савлугъуна да кёп агьамият беребиз. Айтагъаным, бизге осал савлугъу булан гелген яшланы гьайын эте туруп, къолубуздан гелеген ишлени этмеге къасткъылабыз.

Яшлар «Яхшылыкъ деген недир?», «Анам – мени гюнюм» ва «Дослукъ иржа­йывдан башлана» деген темалагъа оьтгерилеген лакъырлашывланы бек ушаталар. Янгы йылгъа, 8-нчи мартгъа, 23-нчю февральгъа ва «Къушланы гюнюне» багъышлангъан байрамланы къужурлу ва къурумлу оьтгеребиз.

Интернатны 30 йыллыкъ юбилейине яшларым булан сурат альбомлар жыйдыкъ, стенд этдик. Ерли газетде очерклер чыкъды. Яшланы оьзлер охуйгъан интернатгъа бакъгъан сюювюн артдырма белсенип айланабыз десек, къопдурув болмажакъ.– Яшлагъа тарбия ва билим берив касбуну кёп сююп юрютегенигиз 45 йыл бола, нечик ойлашасыз, бугюн муаллимге тийишли багьа берилеми?

– Муаллимни къыйынына бугюн ти­йишли багьа берилмей. Гьалиги заманны талапларына гёре муаллим касбуну юрютме тынч тюгюл. Жамиятда огъар абур, сый айтардай этилмей. Пачалыкъны янындан берилеген алапа да къыйынына гёре аз. Арабызда ишин сюеген ва бажарагъан муаллимлер аз тюгюл. Айтагъаным, олар яшавуну кёп янын яшланы охутувгъа ва тарбиялавгъа багъышлагъан. Яшланы сюегеник бизге, муаллимлеге, гьар гюн ругьланып ишлемеге гюч ва къуват бере.

Измулла ГЬАЖИЕВ.

Суратда Б. Борагъанова.

Автор чыгъаргъан сурат.


Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля