«Аталаны варислиги»


Оьтген талатгюн, май айны 23-нде, Къарабудагъгент юртда къумукъ маданиятыны «Аталаны варислиги» деген гезикли фестивалы оьтгерилди. ДР-ни маданият министерлигини ва халкъ яратывчулу-гъуну республика уьюню сиптечилиги булан Расул Гьамзатовну 100 йыллыгъы гёз алгъа тутулуп юрюлеген шо гьаракатны къурумлу оьтгеривге Къарабудагъгент районну маданиятгъа ва туризмге къарайгъан бёлюгю айрыча къошумун болдурду.

Шо гюн Къарабудагъгентдеги мердешли маданиятыны район центрына жыйылгъанланы алдына районну гьакимбашы Магьмут Амиралиев ва ДР-ни Жамият палатасына къуршалып иш гёреген Абсалютдин Мурзаев чыгъып сёйледи. Олар биринден-бири алып дегенлей, бугюнлерде тувулунгъан шартларда ана тилни, олай да милли маданиятны ва аталардан къалгъан мердешлени сакъламагъа тюшегенин ташдырды. Шону булан бирге, тувуп оьсген элине гьасиретлик гьислени уятмакъ муратгъа байланып, торайып гелеген наслугъа шоланы етишдирмекни агьамиятлыгъы гьакъында да эсгерди.
Оьтгерилген фестивальны барышында Буйнакск, Бабаюрт, Къара-будагъгент, Къаягент, Къызылюрт, Хасавюрт районланы ва Хасавюрт шагьарны чебер иш гёреген коллективлерине къуршалгъанлар оьзлени пагьмуларын гёрсетдилер. Ачыкълашдырып айтгъанда, олар халкъ йырланы ва сарынланы айтып, къумукълар асрулар боюнда юрютюп гелген бир-бир адатланы сагьналашдырып гёрсетип, жыйылгъанланы гёнгюллерин ачды. Шолайлыкъда, бизин халкъны тенги ёкъ жан азыгъы гьисапланагъан шо ругь байлыкъны зорлугъунгене де исбатлады. Шо гьакъда айта туруп, бизин республиканы кёбюсю ерлеринден гелген оьзбашына чалышагъан коллек-тивлени гьар чыгъышын къумукъ къомузну ва тепни сеси исбарлап, безеп тургъанын айрыча эсгермеге тюше.
Шо фестивальны барышында китапхананы къуллукъчулары къу-мукъланы адатларына ва къылыкъларына байлавлу китапланы выставкасын ачып да гьаракатгъа умпагьатлы къошумун этди. Шондан къайры да, асруланы теренинден гелген къумукъланы опуракълары, ашюйде къоллап гелген савут-саба, оьзге тюрлю алатлар жыйылгъанланы бирдагъы да эсине салынды. Фестивальны бары да ортакъчыларына ДР-ни маданият минис-терлигини гьюрметлев грамоталары, Къарабудагъгент районну администр-ациясыны атындан багьалы савгъатлар берилди.
Къарабудагъгент районну маданиятгъа ва туризмге къарайгъан бё-люгюню ёлбашчысы Найида Мурзаева бизге билдиргени йимик, къумукъ-ланы адатларын ва мердешлерин аяп, асырап сакълавгъа ёл ачардай шу ёрукъдагъы иш гележекде де туварып къоймажакъ.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля