«Аманлыкъны низамын гери урмай яшайыкъ»

 

 

Артдагъы йылларда Дагъыстанда ёллардагъы аманлыкъны низамына гьюрмет этип тас этивлени  алдын алмакъ учунгъу юрюшню ёрукълаш-дырывгъа айрыча агьамият берилегени негьакъ тюгюл. Бугюнлерде ДР-ни Гьукуматыны янында ёллардан пайдаланагъан транспорт есилерини ва шолай да яяв юрюйген адамланы аманлыгъыны масъалалары булан машгъул болагъан комиссиясыны гезикли жыйыны оьтгерилди.

 

Жыйында бу йылны арадан оьтген 11 айыны натижаларыны айланасында генг кюйде гьакълашыв юрюлдю. Неге десегиз,  алдагъы йылны шу вакътиси булан тенглешдиргенде ёлларда хатабалагьлагъа тарыйгъанланы санаву бир къадар кёп болгъаны теренден ойлашмагъа борчлу эте. Шону алдын алмакъ муратда не йимик чараланы гёрмеге герек бола?

Эсгерилген агьамиятлы масалагъа байлавлу болуп артдагъы гюнлерде «Дагъыстан» деген республика маълумат агентлигинде ДР-ни транспорт ва ёл хозяйство министерлигини башчысы Жамболат Салавовну прес-конференциясы оьтгерилди.

– Дагъыстанда алда йимик гьали де гьава, сув ва къурудан юрюйген транспортну имканлыкълары пайдаландырыла, – деп башлады оьзюню сёзюн Жамболат Шапиевич. –  Денгиз ва аэропортларда йимик, «Кавказ» деген федерал трассада да арт вакътилерде болма имканлы тас этивлени алдын алмакъ учун юрюшню низамын беклешдиривге айрыча тергев бериле. Ёгъесе, борчланы яшавгъа чыгъа­рылыву чаналай. Шону арадан оьтген вакътини ичинде болгъан тас этивлер де ачыкъ гёрсете. Ёлчулагъа, ёллардагъы юрюшню низамына къарайгъан къуллукъчулар йимик, республикабызны муниципал къурулувларында да ерли ва регион оьлчевдеги ёлланы, юртланы ва шагьарланы орамларыны ичиндеги четимликлени ёрукълашдырывдан къачмагъа тюшмей.

Жамболат Шапиевич оьзюню баянында артдагъы йылларда ёллардагъы низамны ёрукълашдырмакъ муратда юрюлеген регион ва шолай да федерал оьлчевдеги проектлени яшавгъа чыгъарылывуна байлавлу оьз пикруларын малим этди.

Гелеген Янгы йылыбызда болма имканлы хатабалагьлагъа ёл берилмесин учун, бары да дагъыстанлыланы юрюшню низамына айрыча гьюрмет этип, талапланы гери урмай, тас этивлерсиз савлукъ булан аманлыкъда яшамагъа чакъырды. Шону учун 2024-нчю йылда ёлларда республикабызда 200 видео алатлар ясандырылажагъы гьакъда да айрыча эсгерди.

 

Къ. КЪАРАЕВ.

 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля