Акъча маялар къуршала

 

 

Арбагюн, ноябр айны 22-синде, ДР-ни  Гьукуматыны ёлбашчысы Абдулмуслим Абдулмуслимов генгеш оьтгерген. Шо генгешни барышында Россияда инвестицияланы къуршавгъа байлавлу токъташдырылгъан милли гесимлеге асасланып, бизин  республикагъа инвестицияланы къуршав арагъа салынып ойлашылгъан. 

 

Инг алда премьер-министр билдиргени йимик, гетген йыл  булан тенг­лешдиргенде  бу йыл оьрде  эсгерилген гесимлени яшавгъа чыгъарывну гёзден гечиргенде, республиканы шайлы  алгъа  чыкъгъаны гёрюнюп къала. Шону булан бирге, Дагъыстанны экономикагъа  ва территория оьсювюне къарайгъан министрини борчларын заманлыкъгъа кютеген Адилхан Агьматов эсгерген кюйде, бир-бир  тармакъларда  инвестицияланы  къуршавгъа  байлавлу гьаракат гетген йыл  булан  тенглешдиргенде  бир къадар  осаллашгъан. Бир-бир гезиклерде  алгъа  барыв бирдокъда гьис этилмей. Шону гьисапгъа  алып, Дагъыстанны Гьукуматы тувулунгъан гьалны яхшылашдырмакъ учун артгъа салмайгъан кюйде яшавгъа чыкъмагъа тюшеген ишлени  ёругъун  тасдыкъ этген.

Оьзюню гезигинде  далапчылыкъгъа инвестицияланы къуршавгъа къарай­гъан агентлигини ёлбашчысы Гьюсейн Гьюсейнов  оьрде эсгерилген гьалны яхшылашдырмакъ учун бугюнлерде  не  йимик гьаракат юрюлегени гьакъында  айтгъан. Ону сёзлерине гёре,  маълумат къуралланы ва Интер-нетни бютюндюнья торуну имканлыкълары  булан  пайдаланып,  далапчы-ланы  ихтиярларын  малим  этмекни айрыча къасты болдурула. Шондан къайры да, оланы  ортакъчылыкъ этивю булан ювукъ вакътини ичинде  гьакълашыв ­ генгешлер оьтгермеге гёз алгъа тутулагъанын да эсгерген.

Шондан  сонг ДР-ни  къурулушлагъа, архитектурагъа ва яшавлукъ-коммунал хозяйствогъа къарайгъан  министрини заместители Бахтияр Уллаев чыгъып сёйлеген  эсгерилген министрлигини янында иш гёреген къурумларда Россияда инвестицияланы къуршавгъа байлавлу тасдыкъ этилген гесимлени  кютмек учун буссагьатгъы вакътиде юрюлеген ишлени айтгъан.  Ювукъ вакътини ичинде  этилмеге тарыкъларын да  малим этген. Бизин республиканы Гьукуматыны къарарлары къабул этилгенден къайры да, тийишли къурумларыны жаваплы къуллукъчуларыны ортакъчылыкъ этивю булан бирнече уьйретив-сынав алышдырыв генгеш оьтгерилген. Шо иш гележекде де ДР-ни МФЦ-си булан бирче юрюлмеге гёз алгъа тутула. Шону булан бирге, энергетика ва яшавлукъ-коммунал хозяйствосуну къурумларыны ёрукълу кюйде оьсювюн болдурувгъа байлавлу къабул этилген программагъа асасланып, шо тармакъда сув булан таъмин этив ва шону айрыкълагъа бакъдырыв булан  машгъул идараланы мал-матагьыны асувлу къоллавун болдурмакъ учун шолар  гьисапгъа алынып, республика оьлчевюнде гьазирленеген сиягьлагъа язылып тура.

Оланы сёйлевлеринден сонг Дагъыстанны  Гьукуматыны ёлбашчысы Абдулмуслим Абдулмуслимов оьрде эсгерилген плангъа гёре гёз алгъа  тутулгъан гьаракатланы тийишли министрликлеге ва ведомстволагъа токъташдырылгъан болжалларда кютюп, шо гьакъдагъы маълуматланы  бизин рес­публиканы экономикагъа ва территория оьсювге къарайгъан министрлигине етишдирмекни тапшургъан.

 

Н. БАЙБОЛАТОВ.

 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля