Агьамиятлы ишлер гёз алгъа тутула

Маданиятны йылын мекенли кюйде оьтгермек учун ой къурмагъа оьтген жуманы ахырында Расул Гьамзатовну атындагъы милли китапхананы залында Дагъыстан Республиканы печат ва маълумат къуралланы минис­терлигини, маданият министерлигини ва туризмге къарайгъан комитетини, сонг да маълумат къуралланы, оьзге идараланы вакиллери жыйылгъан эди.

Жыйынны башлай туруп, ДР-ни печатны ва маълумат къуралланы министри Азнаур Гьажиев:

– Дагъыстанны маданияты – бизин ата-бабаларыбыздан къалгъан, гьеч бир зат булан да тенглешдирип болмайгъан уллу байлыкъ, – деп эсгерди.

– Дагъыстанда оьтгерилеген маданиятны йылына бизин республикабызны Башчысыны янындан да кёп тергев бериле. Шо саялы да маданиятны йылына багъышланып оьтгерилеген чараланы гьакъында мекенли кюйде ватандашлагъа оьзюгюзню маълумат къуралларыгъыздан таба етишдирмеге герексиз. Бизин алдыбызгъа салынгъан тапшурувну кюте туруп, биз тарих-маданият байлыгъыбызны дагъыдан да артдырма герекбиз.

Жыйында маданиятны йылына байлавлу оьтгерилме гёз алгъа тутулгъан чараланы гьакъында ДР-ни маданият министри Зарема Бутаева да генг кюйде маълумат берди:

– Маданиятны йылын башлай туруп, республиканы театрларында, музейлеринде ачыкъ эшиклени гюнлерин оьтгердик. Орта школаларда да маданиятны ачыкъ дарслары юрюлдю. Энниден сонг да маданият чаралар республикабызны бары да районларында кёп тюрлю коллективлени де къуршап оьтгерилежек. Апрель айда маданиятны ва инчесаниятны Москва пачалыкъ университети булан бирликде халкъара форум оьтгерилежек. Бу форумну айланасында «Мени Дагъыстаным» деген фестиваль-конкурс да оьтгерме гёз алгъа тутулгъан.

ДР-ни маданият минист­рини сёзлерине гёре бу йыл Дагъыс­тан пачалыкъ филармонияны бинасын янгыртмакъ учун проект-смета кагъызларын онгарма, Барятинскийни атындагъы уьйню ва маданият къаланы янгыртыв ишлени битдирме гёз алгъа тутулунгъан. Маданият йылны айланасында оьтгерилме герекли чараланы арасында суратчыланы, халкъ яратывчулукъ асарланы выс­тавкалары да бар.

Зарема Бутаева бу йыл юбилейлери рас гелеген белгили адамларыбыз Барият Муратованы, Анвар Гьажиевни, Саният Муратованы, Сулейман Стальскийни, Кахобросолу Магьмутну ва шолай оьзгелерини юбилейлерине байлавлу эсделик ахшамланы оьр даражада оьтгерме герекни де эсгерди.

Жыйында 2015-нчи йылда оьтгерилме гёз алгъа тутулунгъан Дербент шагьарны 2000 йыллыкъ юбилейине байлавлу да лакъыр болду. Дербент шагьар къурулгъанлы 2000 йыл битегенликге байлавлу чараланы оьтгерив ишлеге къарайгъан дирекцияны ёлбашчысыны заместители Шагьмардан Салигьов ва Дербент шагьар администрацияны тыш байлавлукълагъа ва туризмге къарайгъан бёлюгюню ёлбашчысы Тельман Гьасанов маълумат бере тутуп, жыйынны ортакъчыларыны соравларына жаваплар да къайтардылар.

Оьрде эсгерилген ёлдашлар Дербент шагьарны юбилейине байлавлу оьтгерилме герекли ишлени гьакъында айта туруп, 30 йыл алда къурулма башлагъан, тек гьали де ахырына чыкъма­гъан Азербайжан театрны, Дербент шагьарны ёлларыны бузукълугъуну ва башгъа чечилмей турагъан масъалаланы гьакъында да сёйледилер.

Жыйында ДР-ни туризмге къарайгъан комитетини председатели Муслимат Халимбекова СНГ-ни пачалыкъларында бу йыл туризмни йылы деп билдирилгенин, бизин респуб­ликада да туризмни оьсдюрювге байлавлу этилме гёз алгъа тутулгъан чараланы гьакъында айтды.

Маданият йылын оьтгеривню айланасында болажакъ чараланы гьакъында айта тутуп, ДР-ни маданият министерлиги оьтгереген «Юртлу яшлар учун маданият» деген проект иш гёрме башлай­гъанны да эсгерме тюше. 2014-нчю йылны ичинде юртлу яшлар учун музыкалы лекторийлер, оланы ичинде Дагъыстан пачалыкъ филармонияны концертлери гёрсетилежек ва музейлеге экскурсиялар болажакъ. Шолай да, бу проектге гёре юртлу яшлагъа орус тилде юрюлеген спектакл­леге къарамагъа имканлыкъ болажакъ. Бу проектни айланасында болажакъ концертлеге, спектакллеге, экскурсиялагъа 8 минг охувчу яшны къуршама гёз алгъа тутулунгъан.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля