Дербент юбилейине онгарыла

Дербентге ачыкъ кёкню тюбюнде ерлешген музей деп айтыла. О шагьардагъы Нарын Къалагъа Дагъыстангъа сапар этген яда къонакълыкъгъа гелген адам барып гёрмей гетмежек. Нарын Къаланы гёрген туристлер ону беклик чырларына, мавзолейлерине, гьамамларына къарап тамаша бола.

2003-нчю йылда ЮНЕСКО бырынгъы Дербент шагьарны тарихи байлыгъыны агьамиятлыгъын мекенлешдирип, Нарын Къаланы савлай дюнья маданият варислигини списогуна гийирген. Бугюнлерде буса, ДР-ни маданият министерлиги билдирген кюйде, Нарын Къалада Дербент шагьарны 2000 йыллыкъ юбилейин оьтгерегенге байлавлу ярашдырыв чаралар оьтгерме гьазирлене.

2013-нчю йылны сентябр айыны 12-синде Россия Федерацияны Гьукуматыны маданият варислиги деп гьисапланагъан объектлени тийишли гёрюнюшге гелтирмек деген тапшурувуна гёре федерал бюджетден 2014-нчю йылгъа 459, 221миллион манат ва 2015-нчи йылгъа 157,079 миллион манат акъча гёрсетилген.

Москвадагъы «Илму-ярашдырыв устаханалар» деген къурум Нарын-Къаланы чырларын ва оьзге имаратларын ярашдырмакъ учун проектни эскизлерин гьазирлеген. Шо ишлени оьтгермек учун билдирилген конкурсну натижаларына гёре эсгерилген къурум булан бу йылны ноябр айыны ахырына ерли ишлени этип битдирмеге пачалыкъ дыгъар этилген.

Дербент шагьарны 2000 йыллыкъ юбилейини чараларын оьтгермек учун 2 миллиард манат гёрсетме гёз алгъа тутулунгъан. «2015-нчи йылда Дербент шагьар къурулгъанлы 2000 йыл битегенликге байлавлу байрам чараланы гьазирлемек ва оьтгермек» деген регион къараргъа гёре оьтгерме гёз алгъа тутулгъан ишлер учун федерал бюджетден 1 миллиард 200 миллион манат ва 526 миллион манат республика бюджетден гёрсетилген.

Дербентни 2000 йыллы­гъына байлавлу оьтгерилеген байрам чараланы айланасында «Порт-Петровские ассамблеи» деген музыкалы халкъара фес­тиваль, Темиркъазыкъ Кавказны ва Кас­пийск-Къараденгиз регионну пачалыкъларыны рус театрларыны фестивалы ва башгъаларын оьтгермек гёз алгъа тутулгъан. Гетген йылда Россияны маданият минис­терлигини ва Дагъыстанны Гьукуматыны якълаву булан «Дербент на перекрёстке цивилизаций» деген халкъара маданият-тарих фестиваль оьтгерилген эди.

Январ айны ахырында буса Дербент шагьар къурулгъанлы 2000 йыл битегенликге байлавлу гёз алгъа тутулгъан байрам чараланы гьазирлейген къурум комитети ДР-ни Гьукуматыны председатели А. Гьамитовну ёлбашчылыгъы булан жыйын оьтгерди. Жыйында А. Гьамитов, федерал бюджетден харж етишгинче къарап турмай, республика бюджетден гёрсетилген харж маяланы къоллама башламакъны тапшурду.

А. Гьамитов Дербент шагьарны юбилейин оьтгерив янгыз Да­гъыстан учун тюгюл, савлай Россия учун уллу агьамиятлы экенин эсгерди. Бу агьвалат кёп санавда халкъара къурумланы, тыш пачалыкъланы тергевюн тартажакъ ва Дагъыстанны, савлай Россияны янгы келпетин амалгъа гелтирежек. Ондан къайры да, Дербент шагьарны юбилейин оьтгерив бизин тарихге, милли маданиятгъа тергевню артдыражакъ деди.

Шо юбилей Дагъыстанда ачыкъ, оьр маданиятлы халкъ яшайгъанны, къонакъланы гьар заманда да кёп сююп гьюрмет булан къаршылайгъанны савлай дюньягъа гёрсетме имканлыкъ бережек.