Абурун гётерейик

Яраш БИЙДУЛЛАЕВ, маданият бёлюкню редактору


Муаллимни касбусун танглагъанланы мен къыйын ва жаваплы, тек дюньяда яшав юрюлегенли, абурлу ишни бойнуна алгъанлардан санайман. Аты айтылгъан язывчубуз Лев Толстойну бу касбугъа байлавлу язгъан сёзлери бар: «Муаллимни янгыз оьзюню касбусуна сюювю бар буса, яхшы муаллим болажакъ. Охувчулагъа ата-ананы йимик сюювю бар буса, нечакъы билимли болса да, не ишине, не охувчугъа пайдасы болмажакъ. Тек муаллим яшлагъа сюювню де, ишине сюювню де къошуп бола буса–ол герти муаллим». Нечик тюз айтылгъан сёзлердир.

Школада охугъан йылларын, биринчи гьарпланы, санавланы язма уьйретген биринчи муаллимин бирев де унутуп болмайдыр. Башлапгъы класлардан сонг мугькам билим берген муаллимлеринг де эсден таймай. Шо да – язывчубузну сёзлерин гертилейген бир аламат. Бары да яхшы амалланы, билимни, тарбияны охувчулар муаллимлеринден ала. Шону учун да, муаллимлер къайсы девюрде де абурлу-сыйлы адамлар болуп гелген.

Алатолпандай болуп бизин уьлкеде оьтюп гетген янгыртып къурувну йыллары бу касбуну есилерине алапа якъдан да, абур-сый яндан да таъсир этмей къоймады. Артдагъы йылланы ичинде гьал яхшы янгъа алышынгъанны муаллимлер оьзлер де сезедир. Янгы инновация программалар, янгы технологиялар, Интернет муаллимни ишинде енгилликлер булан бирче чечме тюшеген масъалаланы да, уьйренме герек янгы къайдаланы да тувдура. Тек Интернетни имканлыкъларындан пайдаланывда бизин районланы бир-бир школалары артда къала юхусундан уянмагъан да йимик. Газетибизни бу номеринде шо гьакъда макъала да бар. Бизин бу асруну муаллими охувчулагъа мугькам билим де, тарбия да беривде чечме тюшеген масъалаланы бири–янгы технологиялагъа уьйретив. Школаларда болгъанда: «Мени чагъым уллу, уьйренеген заманым гетген, геч болгъан», деген калималаны эшитесен. Уьйренме бир заманда да геч болмай. Ишни де ва охувчуну да сюе, абурлай буса.

Бизин районларыбызда, юртларыбызда ишин шолай сюеген ва оьзгелеге уьлгю болуп загьмат тёгеген муаллимлерибиз де бар. Оьзлер ёлбашчылыкъ этеген школаларда низам да болдуруп, ишин мекенли кюйде юрютеген сынавлу директорларыбыз да кёп.  Оланы атларын гьар райондан бирерлеп буса да эсгерме тийишли гёремен.

Къаягент райондан Оьтемишдеги школаны директору Магьаммат Аминович Магьамматов, бу школада ана тиллерден дарс береген муаллим Элмира Халилибрагьимовна Исаева, Къарабудагъгентдеги гимназияны директору Нюрлюгьаят Магьамматовна Ильясова, муаллими Умсалимат Абсаламовна Бутаева, Буйнакск райондан Халимбекавулдагъы школаны директору Шамала Шарабутдиновна  Дагьирова, Атланавул школаны муаллими Айнутдин Абдулкъадырович Аселдеров. Хумторкъали райондан Къоркъмаскъаладагъы школаны директору Мурат Магьамматович Ягьияев, Шавхалянгыюртдагъы школада ана тилни муаллими Патимат Абдулазимовна Гьажиева, Къызылюрт районда Солтанянгыюртдагъы школаны директору Зайырхан  Телякъавов, Чонтавулдагъы школаны муаллими Роза Агьматрашитовна Татарханова, Хасавюрт район­дан Тотурбийкъаладагъы школаны директору Арслан Къырымсолтанович Къабардиев, Кёстекден ана тилни муаллими Супияханым Гьасановна Бийболатова,  Бабаюрт райондан Бабаюртдагъы Арзулумовну атындагъы бир номерли школаны директору Мугьажир Басирович Гьажимуратов, Люксембургдагъы лицейде къумукъ тилден дарс береген муаллим Зугьра Элмурзаевна Ичалова, Магьачкъалагъа гиреген Богатырёвка юртдагъы школаны директору Илмутдин Валиабдуллаевич Ибавов, Магьачкъаланы 10 номерли школасында ана тилни муаллими Гюлжанат Шарабутдиновна Атаева, Таргъуну школасындан Гилянханым Магьамматовна Мужайитова,  Кахулайдан Сайида Рашитовна Магьамматова, Янгы Кахулайдан Сайида Амашевна Атавова,  Албёрюгентден Татув Къапуровна Абсаламова шолай аты айтылгъан педагоглардан гьисаплана. Гьар школаны алсакъ да, заманны талапларына гёре намуслу кюйде ишлейген муаллимлерибиз кёп. Муаллимни абурун гётерме заман гелген. «Ёлдаш» газетни коллективини ва минглер булангъы охувчуларыбызны атындан муаллимлени касбу байрамы булан къутлайбыз. Пайдалы ишинде уьстюнлюклер, агьлюлеринде берекет, савлукъ ва насип ёрайбыз.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля