Тийишли гьаракат болдурула


 
Белгили экени йимик, Дагъыстанны Башчысы Владимир Васильев бу йылны апрель айыны 4-нде къол салгъан къарарда коронавирус аврувну бизин республикада яйылывун алдын алмакъ муратда белгиленген чаралар тасдыкъ этилген. Эсгерилген шо къарарны яшавгъа яшавгъа чыгъармакъ учун бугюнлерде Къарабудагъгент районда бир тюрлю гьаракат юрюлюп тура.  

​Ачыкълашдырып айтгъанда, Къарабудагъгент район больницаны къуллукъчулары 65 йыл чагъындан оьтген, олай да оьпекелери, юреги, авругъаны токъташдырылып гьисапгъа алынгъан юртлуланы уьйлерине барып, оланы савлугъуна тергевюн узата. 

Шону булан бирге, шо аврувгъа тврымай сакъламакъ учун уьйден чыкъмай сакъламакъны асувлугъун англата.  Шо гьаракатда эсгерилген савлукъ сакълав отавунда чалышагъан участка терапевтлер, олай да юртларда иш гёреген амбулаторияланы къуллукъчулары айрыча гьаракатын болдура.

 Шондан къайры да, «Кар-эко-дом» деген дазулангъан ихтиярлары булангъы жамиятыны къуллукъчулары районну бары да юртларында бир йимик, хас маддалар булан тийишли кюйде ярашдырылгъан сув булан орамланы, шоларда иш гёреген идараларыны ичин-тышын жува. 

Шолай да, короновирус аврув яйылывну алдын алмакъ учун белгиленген чаралар адамлар кёп къоллайгъан ашамлыкъ маллар сатылагъан тюкенлерде некъадар кютюлегенине тергев этиле. Шо гьаракатгъа Роспотребнадзорну ерли къурумларыны къуллукъчулары булан ич ишлер район бёлюгюню къуллукъчулары да къуршалгъан. 

Халкъны яшавлукъ масъалаларын чечивге къарайгъан управлениесини къуллукъчулары эсли чагъындагъы адамланы уьйлерине етишдирип, шабагьатлы кёмегин болдура. Тийишли къурумланы къуллукъчулары къоркъунчлу аврувну яйылыву себепли болуп, уьйкъамавгъа тюшген вакътиде аналыкъ капиталгъа ихтиярлы агьлюлеге 3 айгъа гьисап этип 5-ер минг манат бермекни болдурмакъ учун бугюнлерде алданокъ этилмеге тарыкълы ишлени артгъа салмай кюте.