Такъсырлавну асувлу къайдалары пайдаландырыла

Яртагъаныбыз адашгъанланы ёлундан къайтарсын, оьзю тюзелтгенлерини ёлуна онгарсын. Тек не этерсен, яшавунда бир тюрлю себеплеге гёре жамият низамгъа, пачалыкъ законлагъа тергевсюз янашывланы натижасында къыйынлы гьаллагъа тарып, жинаятчылыкъгъа бойсынагъанлар да кем болмай.

Шолай гезиклерде олагъа низамны бузгъаны саялы законну алдында жавап бермесе бажарылмай. Озокъда, олар законну алдында этген терс ишлери саялы судну алдында такъсырлавгъа тартылагъаны да англашыла.

Жавапгъа тартылагъанланы такъсырлавда тийишли къайдалары да пайдаландырыла. Гьалиги ватандаш жамиятны къурувну шартларында аслу гьалда адашгъанланы тюз ёлгъа салмакъ учун рагьмулу янашывлагъа да ёл бериле. Туснакъгъа тюшгенлени жамиятны ва пачалыкъны пайдасы учунгъу производство ишлеге къуршамагъа борчлу этиленегенлиги де демократия уьлкелерде юрюлеген асувлу чараланы бириси.

Бугюнлерде «Дагъыстан» деген маълумат агентлигинде болгъан прес-конференцияда шолай агьамиятлы масъалагъа байлавлу болуп ДР-ни промышленност, сатыв-алыв министри Низами Халилов ва Россияны Дагъыстанда иш гёреген УФСИН ( управление федеарльной службы исполнения наказания) бёлюгюню началниги, генерал-майор Андрей Поляков республикабызны информация къуралларыны къуллукъчуларына баянлыкъ берд ива берилген кёп къадардагъы соравлагъа жаваплар къайтарды.
Газетибизни бетлеринде гележекде шо гьакъда генг кюйде маълумат бермеге умут этилине.

Уьстде эсгерилген агьамиятлы масъалагъа байлавлу болуп юрюлген прес-конференциядан генг кюйде баянлыкъ «Дагъыстан» деген маълумат агентлигини хас сайтында да ерлешдириле.