Айтылгъан сёз – атылгъан окъ!

Айтылгъан сёз – атылгъан окъ!  

Республиканы башчысы алышынгъан сонг, Дагъыстан гьакимиятны гьар тюрлю къурумларыны ишинде эпсиз жанланыв гьис этиле. Жаваплы къуллукъчулар гьатта ял алагъан гюнлерин де аямай, эс тапгъандай уллу гьаракатдалар. Хыйлы заман чечилмей тергевсюз тургъан масъалалар гьали бирден оланы гёзюне илингенге ошай.


Республиканы Жамият палатасы да, къарагъанда, гьакимиятдан артда къалма ярамас деген хыял булан, артдагъы гюнлерде бир нече жыйын оьтгерип тура. Палатаны янгы башчысы А.Мачаев жамият къурумну ишин, нечик буса да, ёрукълашдырма, асувлугъун артдырма белсенген. Гьар жыйынны ол адатлы кюйде: «Ёлдашлар! Сизден пайдалы таклифлени къаравуллайман», – деп башлай. Палатаны членлери де башчысыны тилевюне сесленип, оьз ойларын, пикруларын ачыкъдан аян эте.


Этилген чакъы таклифлерден мени Дагъыстанны ветеранларыны советини председатели Магьарам Алимжановну таклифи айрыча тергевюмню тартды ва хыйлы ойлашдырды. Отставкадагъы полковник бугюнлерде республиканы школаларында ана тиллеге жумада уьч сагьат берилегенин артыкъ гёре. «Мен школада охуйгъан 50–60-нчу йылларда ана тиллеге 8-нчи класс болгъунча бир сагьат гёрсетиле эди. Шо бизге, юрт яшлагъа, Совет Союзну лап да яхшы оьр охув ожакъларына тюшме бир де пуршавлукъ этмеди», – дей ол. Ёлдашларыны арасында оьзюню пикрусуна къаршы чыгъажакълар болажагъын англап: «Тилеймен, хатиригиз къалмасын! Биз Дагъыстанда артдагъы 100 йылны ичинде 20-гъа ювукъ тиллени тас этгенбиз. Дагъы да тас этежекбиз. Неге тюгюл, шо табии ишни токътатма бажарылмай. Шону биз дюнья сынавундан да гёрюп турабыз», – деп къоша.


Бютюн оьмюрюн ватанын якълавгъа багъышлагъан ветеранны атына ачувлу сёзлер айтмакъны маънасы ёкъдур. Къарагъанда, ол яш заманындан берли ата юртундан, маканындан айырылып, ана тили булангъы байлавлугъун тезден уьзгенге ошай. Бу ишни бирдагъы-бир тамаша ери – эки йыл алъякъда «Народы Дагестана» деген журналда М.Алимжановну уллу макъаласы чыкъгъан эди. Шонда отставкадагъы полковник яш наслуну патриот ругьда тарбиялавну гьакъында айта туруп: « Герти патриотлукъ ата юртдан, ата-ана ожакъдан, ана тилингден башлана», – деп эсгере ва милли тиллени аямакъгъа чакъыра. Арадан онча кёп заман да гетмейли абурлу къурумну башчысы, алда айтгъанын унутуп, Жамият палатаны жыйынында ана тиллени гележеги ёкъ, яшланы да ана тил дарслар булан башын артыкъ инжитме герекмей дей.


Тюзюн айтгъанда, Дагъыстанны Жамият палатасы гьакимиятны да, халкъны да арасындагъы герти арачы болуп токътамады. Пайдалы сиптечи майданчасына айланмады. Жамиятны аслам пайы бу къурумну оьзюню ихтиярларын якълавчугъа гьисапламай. Шогъар себеплер де ёкъ тюгюл. Мен, мисал учун, гьакимият бир тюрлю къарарлар чыгъа­рагъанда, Жамият палатаны пикрусун яда таклифлерин гьисапгъа алгъан гезиклени билмеймен. Билегенлер бар буса да ярай, тек шолайлар бизин арабызда кёпдюр деп эсиме гелмей.


Буса да Жамият палата республика даражадагъы къурум. Ондан чалынагъан гьар сёзню къыйматы ва таъсири бар. Масала, М. Алимжановну таклифи милли тиллеге къаршы юрюлеген ачыкъ ва яшыртгъын гьаракатгъа уллу болушлукъ этежегине шекленме тюшмей. Айтылгъан сёз –атылгъан окъ дей къумукълар. Шону бир-бир ёлдашлагъа даим эсинде сакълап турма парздыр.