Аслу борч – билимлени толу этмекn

Главная страница » Аслу борч – билимлени толу этмекn
–Дагъыстанны Башчысы Р.Абдулатипов да айтгъанлай, бизин алгъа барывубуз билимлерсиз бажарылмай, – деди ол, шагьарны 4 номерли школасыны коллективини алдында сёйлей туруп. – Шону буса школадан башлама герек. Янгы къайдада охуса, яш оьзю ЕГЭ-ни де берип, сонг оьр охув ожакъда да охуп болажакъ. «Школа будущего» деген программагъа гёре, Къызылюрт шагьарны школаларына 8 хас кабинет гележек. Шонда яшны янгы къайдада охутмакъ учун интерактив доска, ноутбуклар ва тарыкълы ясандырывлар болажакъ.

«Школа будущего» деген проект Россияны Президентини – аслу проектлеринден бириси. Шону аслу масъаласы – яшланы охутувну электрон къайдагъа чыгъармакъ. Демек, яшлагъа дарслар китаплардан тюгюл, ноутбуклардан, нетбуклардан, планшетлерден ва интерактив доскалардан таба юрюлежек. Шо заманда муаллимлени борчлары да башгъа болажакъ. Аслу борч – школаланы техника булан толтурув тюгюл, олагъа берилеген билимни толу этмек.

Шо гюн Гьажимурат Расулович шагьарны башгъа школаларында да болду, шагьар администрацияны башчысы булан да ёлукъду.Гебек КЪОНАКЪБИЕВ.


Суратда: Гьажимурат Алиев шагьар администрацияны башчысы Алмаз Беков булан.