Дагъыстанлылар республиканы Башчысыны ишине рази

Рамазан Абдулатипов Дагъыстан Республиканы башчысыны къуллугъуна гиришип 100 гюн гетген сонг оьтгерилген соравланы натижасында ону гьаракатына разилер 90 процентге етише болгъан. Озокъда, 3 миллион адам яшайгъан кёп миллетли Дагъыстан Республиканы Башчысы учун шолай гьасиллер яман тюгюл. Неге десе, бир йылны ичинде кёп иш этме бажарылмай. Ондан къайры да, гьалны тюбюнден алышдырмакъ учун этилеген гьаракатгъа къаршылар да табыла. Исси ерге уьйренип, пачалыкъ идараланы оьзлени пайдасына къоллап уьйренгенлер де Абдулатиповну гьаракатына рази болмажакъ. Сонг да, топуракъ масъаланы чечивде, нечик алса да, бир ян учун разисизлик тувулунажакъ.

Халкъны рази этеген янларын эсгергенде, администрация ва жинаятчылыкъгъа къаршы иш гёреген къурумланы ишинде жаваплыкъ гётерилген. Ерлерде гьакимият къурумланы иши де хыйлы алышына бара. Ерли халкъгъа ювукълугъу арта.

Политологлар билдирген кюйде, гетген йыл хыйлы агьамиятлы масъалалар чечилген. Гьакимият къурумланы ёлбашчылыкъ ёлуну къурулушу алышынгъан. Территория округлар къурулгъан.

Оьзлени пикруларын айтагъанда, гьар адам яшавда оьзюне хас къаравланы къоллай. Мисал учун алгъанда, республикада 10 муниципал къурулувну ёлбашчылары ишлеринден азат этилсе де, оланы бирисине де къаршы криминал иш гётерилмеген. Коррупция булан ябушув ерине етишип терен тюшмеген.

Бир-бир политиклени оюна гёре, Рамазан Абдулатипов республиканы гьакимлерини ишинде ачыкълыкъ болсун учун оьзю уьлгю гёрсете. Шону учун да болма ярай, минис­терликлени, ведомстволаны ёлбашчылары оьзлени къуллукъларында да шолай ёл тутуп чалыша.

Оьтген бир йылны ичинде хыйлы школаланы, ясли бавланы, больницаланы, фельдшер-акушер пунктланы къурма бажарылгъан. Алдагъы йылларда токъталгъан къурулуш ишлени де кёплерин битдирме имканлыкъ табылгъан. Юрт хозяйство тармакъда, электрик гюч чыгъарывда кёп агьамиятлы ишлер этилген.

Рамазан Абдулатиповну геливю булан Дагъыстан Рес­публикада гележекде де халкъны яшавун яхшылашдырыв гьаракат болажагъына шеклик ёкъ.

Бизин мухбирибиз.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля