Жамият ва закон

Тергевлер узатылып тура

 

Россияны Ахтарыв комитетини Дагъыстан ахтарыв управлениеси Семендерде болгъан от тюшювге байлавлу уголовный иш ачгъан ва тергевлени башлагъан.

 

Белгили кюйде, сентябр айны 14-нде Магьачкъала шагьарны Семендер посёлогунда ахшам вакъти  кёп къабатлы яшавлукъ уьйлени 4-нчю къабатындагъы квартирде газ атылып, от тюшген. Шондан таба от-ялын хоншудагъы квартирлеге де етишген. Эшик­лери, терезелери, мал-матагъы яллагъан. Тез етишип гелген от сёндюрювчюлер уьйню ичинден 170 адамны чыгъаргъан.

Шагьарны админис­трациясында билдирегенге  гёре, уьйлер законсуз  кюйде къурулгъан. Демек, ватандашланы газны да тартма ва къоллама ихтияры болмагъан. Тергевлер узатылып тура.

 

Чыкъмагъа  бир имканлыгъы да ёкъ

 

Бандит уьюрню бир замангъы башчысы Завур Акавов яшавуну къап яртысын туснакъда оьтгерген. 2002-нчи йылда Дагъыстанны Оьр суду ону даимге эркинликден магьрюм этмек деген къарар чыгъаргъан.

 

Магьачкъалада тувгъан З.Акавов 90-нчы йылларда «герти исламны» уьйренмек учун, хоншу Мычыгъыш республикадагъы «Кавказ» деген университетге охума тюшген. Шонда ялгъан ваъзачыланы таъсирине тюшген, белгили террорчу Хаттабны черивлери булан бирче 1999-нчу йылда Дагъыстангъа чапгъын этген. Бандитлер дагъытылгъан сонг да оьзюню жинаятчы гьаракатын токътатмагъан. Айланасына оьзю йимик­лени жыйып, аманлыкъны къоруйгъан къурумланы къуллукъчуларына, асгерчилеге къаршы чапгъынлар этмеге башлагъан.

2001-нчи йылны январ айыны 18-нде З.Акавов ва ону адамлары Магьачкъалада Росгвардияны къуллукъчулары булангъы машинни атылтгъан. Шо атылтывда 7 асгерчи оьлген, 10-ву яралангъан.

Гьали жинаятчы даимлик болжалын Ижевскидеги белгили «Къара дельфин» деген туснакъда оьтгере. Бираздан ону законгъа гёре Россияны Президентинден  оьзюн азат этмекни гьакъында тилев кагъыз язма ихтияры болажакъ. Белгили кюйде, шо туснакъда Магьачкъала шагьарны алдагъы башчысы Сайит­ Амиров да сакълана.  Президент С. Амировну тилевюн гери ургъанда йимик, З.Акавовну да туснакъдан оьлмей туруп чыкъмагъа бир имканлыгъы да ёкъ.

 

Яшланы сама аягъыз…

 

Дагъыстанда ёл юрюшню аманлыгъыны Бютюнроссия жумалыгъы оьтгерилген.  Полицияны къуллукъчулары  школаланы охувчуларыны арасында англатыв лакъырлар юрютген. Жумалыкъ булан байлавлу Республиканы Башчысы Сергей Меликов дагъыстанлылагъа чакъырыв этген.

 

– Гьар адам машинни гьайдама олтурагъанда оьзюне нечик уллу жавап­лылыкъ салынагъанын англама герек. Ёллардагъы низамсызлыкъ бек авур натижалар булан битегенин билебиз. Нечакъы сюймесек де, къайсыбыз да шолай къайгъылы агьвалатлагъа  шагьат болгъанбыз.  Лап да яманы уллуланы жавапсызлы­гъындан яшлар зараллана, яшаву къыркъыла. Янгыз бу йылны 8 айыны ичинде бизин ёлларда 20 яш оьлген. Юрегингни титиретеген къоркъунчлу санавлар.

Тарбиялав агьлюден башлана, шо саялы биз, уллулар, яшлар учун бары да якъдан уьлгю болуп турмагъа борчлубуз. Олагъа гиччиден тутуп, ёл низамны гьакъында айта турма тарыкъ. Жумалыкъ ону ортакъчылары учун пайдалы оьтежегине инанаман. Сизге барыгъызгъа да яхшы ёлну, авлетлеригизге буса бир заманда да не яшавда, не ёлда къоркъунчлу гьалгъа тюшмей турмакъны ёрайман. Аман туругъуз! – деген ол.

Гертиден де, республиканы Ич ишлер министерлигини ёллардагъы гьалланы гьакъындагъы санавлары бир де башгъа тюгюл дав майданлардан гелеген пашман билдиривлерден. Оьтген жума Дагъыстанда болгъан  34 ёл хатабалагьда 53 адам яралангъан ва 6 адам оьлген. Яралангъанланы арасында 9 яш да бар. Лап артдагъы хатабалагьлар да бир нече агьлюню къара къай­гъыгъа дёндюрген.

Дербентде Манаровну атындагъы орамда 24 йыллыкъ жагьил адам «Жигулисин» бек чалт гьайдап, ёлда сакълап болмай, бетон багъанагъа урунгъан. Натижада, машинни гьайдавчусу шо ерде оьлген. Ону янында болгъан ёлдашы гечге таба азарханада гечинген.

«Кавказ» федерал ёлну 903-нчю чакъырымында «Мерседес» маркалы машин ёлну ягъасы булан оьтюп барагъан къатынгишини уруп йыкъгъан. Ону алгъасавлу кюйде азарханагъа етишдиргенлер, тек врачлар нечакъы къаст этсе де оьлюмден къутгъарып болмагъан.