Зайида БОЛАТОВА: «Гечеси-гюню булан ишлей эдик»

Зайида Болатова медицина къуллукъчуну касбусун тангламакълыгъы ата-анасы, дос-къардашы айтып тюгюл, оьзю школада охуйгъан йылларындан берли медсестраны ишин айрыча ушатагъанлыкъ себепли болгъан. Зайиданы атасы Юсуп Болатов, къызы медсестра болма сюегенлигин англап, медицина институтгъа тюшюп, врачгъа охумакъны таклиф эте. Зайида атасына медсестра болмагъа сюегенин англата ва он класны битдирген сонг, аттестатын Къызлар шагьардагъы медицина училищеге бере.
1990-нчы йылда медицина училищени битдирген жагьил къыз Къызылюрт­ шагьардагъы больницада 3 йыл акушер болуп ишлей. Эрге баргъан сонг, 1995-нчи йылдан тутуп, бугюнге ерли Къоркъмаскъалада, бир башлап врач-дерматологну медсестрасы болуп ишлей туруп, гечелер больницада яшлар бёлюгюне де ишге юрюй.

– 2002-нчи йылда Къоркъмаскъалада «скорый помощгъа» ишлемеге тюшдюм. Бугюнге ерли де «скорый помощдагъы» ишимни къоймагъанман. 2013-нчю йылдан тутуп, Хумторкъали район больницада старший медсестраны къуллукъларын кютемен. Бары да 230 орта ва гиччи медицина къуллукъчулар магъа таби бола. Мен оланы этеген ишин, оьзлеге тапшурулгъан борчланы кютеген кююн, аврувлагъа янашывун даим тергевню тюбюнде сакълайман. Ишлейген кююн тергеп къоймайман, олагъа ишинде шартлар болдурмагъа да къаст этемен. Район больницагъа тарыкъ болагъан дарманлагъа да, медицина алатлагъа ва ясандырывлагъа да мен жаваплыман, – деп хабарлай Зайида Болатова оьзюню старший медсестра гьисапда этмеге герек иш борчлары гьакъда айта туруп. – Больницаны баш врачыны къарарларын ва гьар медицина къуллукъчугъа тапшурулгъан ишлени сан янлы ва оьз заманында кютеген кюю де мени тергевюмню тюбюнде тура. Аврувланы рази этмек – медицина къуллукъчуланы борчу.

– Зайида, школаны битдиргенликге яхшы къыйматлар булангъы аттестатынг да бар тура, медицина институтгъа тюшмеге неге къарамадынг?
– Атам-анам да, ювукъларым да институтгъа тюшмегениме тамаша болду. Не буса да мени оюмда фельдшер болмакъ деген къаст бар эди. Училищеден сонг институтгъа тюшермен деген хыялым да бар эди. Агьлю масъалалар алгъа чыгъып, институтгъа барма болмадым. Мен гьалиги ишиме разимен. Старший медсестраны къуллугъунда аврувлагъа пайдам кёп тие. Старший медсестра гьисапда да орта ва гиччи медицина къуллукъчулар булангъы гьар гюнлюк ишим кёп заманымны ала. Сынаву ёкъ, янгы ишлемеге башлагъан медсестралар булан айрыча ишлеймен. Олагъа аврувлар булан этмеге тарыкъ ишлерин англатма, гёрсетме, уьйретме тюше. Кёбюсю медицина къуллукъчулар училищеде алгъан билимлерин ишинде тюз къолламагъа бажармай.

– Савлай дюньяны аякъгъа тургъузгъан коронавирус аврувдан адамланы къорувгъа, авругъанларын сав этивге байлавлу гьаракат сизин район больницаны къуллукъчуларына да уллу сынав, яшав учун ябушув болду. Сизин медицина къуллукъчуларыгъыз шо яшав учунгъу ябушувда нечик уьст гелди?
– Гертилей де, коронавирус булангъы ябушув сав дюньяны аякъгъа тургъузду. Шо аврувдан юзлерминглер булан адамлар да гетди. Эки йылны узагъында бизин медицина къуллукъчулар гечеси-гюню булан коронавирус аврувну алдын алмакъ учун ябушув юрютдю. Аврувланы бизин больницада ятдырмагъа имканлыкъ ёкъ эди. Гьар авругъан аврувну Магьачкъала шагьарны больницаларына етишдире эдик. Енгил аврувланы уьйлеринде сав этмеге къарадыкъ. Орта ва гиччи медицина къуллукъчулар коронавирусну алдын алывгъа бары гючюн салып ябушду десем, ялгъан болмас. Айрокъда, «скорая помощну» иши гече-гюн токътамайлы юрюлдю. Шонда ишлейген врачлар, шофёрлар оьзлер де авруп сав болдулар. Коронавирусгъа къаршы ябушувда больницаны бир къуллукъчусу да ягъада турмады. Врач-терапевт Мадина Юсупова, Сайида Солтанова, поликлиниканы заведующийи терапевт Патимат Шейхмагьамматова, медсестралар Мадина Болатова, Айида­ Мурзабекова, поликлиниканы старший медсестрасы Нашират Закарьяева, больницаны баш врачыны заместители Ума Атаева ва башгъа медицина къуллукъчулар заманын да, савлугъун да къызгъанмай, авругъан онлар булангъы районну ватандашларын шо намарт аврувдан сав этди. Оьзлер авругъан заманда да, янын салып ятмайлы, аврувну аякъ уьстде оьтгерип, бир гюнге де ишин токътатмадылар. Айрокъда участка медицина къуллукъчуланы ишине оьр багъа берме ярай. Олагъа гече де, гюн де яллыкъ болмады. «Скорая помощну» машинлерин гьайдайгъанлар Къалсын Бамматхановну, Наби Шахамматовну, Абакар Абакаровну, Идрис Шамиловну, Паша Абдулгьалимовну атларын айрыча эсгермей болмайман. Олар, медицина къуллукъчулар йимик, эринмейли, талмайлы, оьзлер ишлейген машинлени бузулма къоймай сакълагъандан къайры да, медицина къуллукъчулагъа да болагъан кёмегин эте эдилер. Мен ойлашагъан­ кюйде, башында больницаны баш врачы Анел Забитова да булан, район больницаны бары да къуллукъчулары коронавирус аврувну енгмеге ва алдын алмагъа оьзлени къызгъанмай, къоччакъ кюйде ябушув юрютдю.

– Медицина къуллукъчуланы шо къайратлы ишине республиканы медицина министерлиги нечик багьа берди? Оланы ишин къыйматладымы?
– Тюзюн айтса, ишлей туруп, савгъатланы гьакъында ойлашма да заман болмагъан. Бизин къумукълар – саламат халкъ. Олагъа олтургъанда гёрмеген боюнгну, эретуруп гёрсетме деген къумукъ айтыв арив къыйыша­. Мени республика оьлчевюнде бир тюрлю савгъатым да ёкъ. Мен ойлашагъан кюйде, аврувланы, юртлуларынгны, халкъынгны разилигин алмакълыкъ медсестрагъа, врачгъа лап да уллу савгъатдыр.
Зайида агьлюсю Запир де булан эки уланны ва бир къызны тарбиялагъан. Уллу уланы Расул Болатов, оьр билим алып, асгерде контракт булан ишлемеге тюшген. Бугюнлерде Украинада хас операцияда ортакъчылыкъ эте. Къызы Аминат Магьачкъаладагъы медицина училищени битдирип, Къоркъмаскъалада анасы булан бирге медсестра болуп ишлей. Гиччи уланы Магьаммат – 6-нчы класны охувчусу.
Зайида Болатова коронавирусну къызгъын вакътисинде, оьзюню аслу ишинден къайры да, «скорая помощдагъы» врачлагъа ва медсестралагъа кёмек болсун учун, алданокъ этилген графикге гёре ишге чыгъып турду. Оланы ва ону иш ёлдашларыны савгъатланы гьакъында ойлашмагъа чоласы да болмады.
Район больницаны бары да медицина къуллукъчулары районну ватандашларыны савлугъун болдурмакъ муратда къасткъылып чалышалар. Орта ва гиччи медицина къуллукъчуланы башын тутгъан старшая медсестра Зайида Болатова 230 да медсестра оьзлени борчларын рази къалардай кютсюн учун иш ерлеринде тийишли шартланы болдурмагъа гьаракат эте.


Жават ЗАКАВОВ.
СУРАТДА: Хумторкъали райондагъы центральный больницаны старший медсестрасы Зайида БОЛАТОВА.