Юртну масъалаларыны айланасында

Оьтген йылны ахырында Бабаюрт районну башчысы Даниял Исламов, Россияны Бабаюртдагъы ич ишлер управлениесини ёлбашчысы Арсен Хабилов ва районну билим берив управлениесини ёлбашчысыны ишин заманлыкъгъа юрютеген Мурат Вагьабов да булан, Туршунайда юртлулар булан тувулунагъан масъаланы арагъа салып, тындырыкълы лакъырлашыв оьтгерди.

 

Жыйылгъанлар эсге­реген кюйде биринчи ва инг агьамиятлы саналагъан — токъташдырылгъан къайдалагъа да къыйышмайгъан, щитлерден жыйылып тюзюлген эсги школаны масъаласы эди. Лакъырлашывда, янгы школаны къурулуву гьакъында айта туруп, район администрациядан 200 яшгъа ери булангъы школаны бинасын къурмакъ учунгъу проектге разилешив алмакъ муратда кагъызлар онгарылгъанны ва школаны тизмек учун тарыкъ 2 гектар ер гьазир экенни де эсгерди. Бу йыл буса район администрация акъча янындан да кёмеклешип, Туршунай орта школада гиччирек ремонт ишлер этилип, яшлар охувун давам этип туралар.

–  Озокъда, мен сизин бугюнгю къарсалавларыгъызны англайман. Тек, янгы школаны къурмакъ учун аз заман герекмей. Сиз айтагъан болжалгъа ону бинасын къуруп битмеге де бажарылмай. Бугюн биз гертисин айтмагъа герекбиз, эгер школаны къурулушу 2024-нчю йылда башланып къалса да, о къоллавгъа берилгенче нечесе йыл гетмеге имканлыкъ бар, – деди Д. Исламов. – Шону учун да, тийишли ремонт ишлер этип, тарыкъ ерде терезеэшигин алышдырып, кюрчюсюн беклешдирип, къалкъысын алышдырып, бар харжыбыздан да пайдаланып, тувулунгъан масъаланы чечмеге герекбиз. Биз нечик ойлашсакъ да, яшлагъа бу школада гьали де бир нече йыллар охумагъа тюшежек.

Бизин оьзге ят яшларыбыз ёкъ. Олар бары да – бизин аявлуларыбыз, шоланы гележеги учун чалышабыз, ону булан бирге яшланы билимини, тарбиялавуну гьайын этмеге герекбиз. Яшлар учун гьалиги янгы школаны шартларына жавап бермейген, спорт ва актовый залы ёкъ, тар тыгъыс класларда эки сменде охуйгъан ерде яхшы, даражалы билим алмагъа да къыйын экенни англайбыз. Буса да, ёлугъагъан четимликлеге чул бермей, алдына салынгъан борчларына оьр даражада янашып загьмат тёгеген школаны муаллим коллективине баракалла билдиремен, – деди Даниял Исламов.

Шондан къайры да, жыйында юртну халкъы ичеген сувну масъаласын да арагъа чыгъарды. Буссагьатгъы вакътиде юртда эки артезиан ишлей. Амма ону суву юртгъа азлыкъ эте. Шону учун да бурав уруп, бирдагъы да бир булакъ чыгъармаса бажарылмай. Шогъар заман да, озокъда, харж да герек. Даниял Исламов шо масъаланы да оьзюню тергевюню тюбюнде сакълажагъы гьакъда билдирди ва ону булан бирге, Янгы Хасада ва Герменчикде этилген ишлерде топлангъан сынавгъа гёре, сув гьавузлар да къуруп, бар сув сама да халкъгъа етишсин учун ишлемеге герекни айтды. Шо ишлер яшавгъа чыкъса, сув гьавузлагъа насослар булан сувну оьрге берип, шондан таба юртну халкъы ичеген сувдан толу кюйде таъмин болажакъ.

Ёлугъувда юртну ёлбашчылары, депутатлар ва юртну жамияты булан да оьзге тюрлю соравланы гьакъында ойлашылды.

Даниял Исламов оьтгерилген жыйынны гьасилин чыгъара туруп, энниден сонг да районну юртларында болуп, оьзю гёзю булан гёрюп, халкъны масъалаларыны гьакъында билмеге токъташгъанны билдирди.

Оьз гезигинде Туршунай юртну халкъы район­ну башчысы Даниял Исламовгъа, оьзлени сиптечилигин якълайгъаны саялы баракалла билдирип, огъар ишинде уьстюнлюклер ёрады.

 

Герейхан ГЬАЖИЕВ,

оьз мухбирибиз.

 

СУРАТДА: ёлугъувну вакътиси.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля