Юбилей медаллар тапшурулду


     Районда бугюнге ерли давну 7 ортакъчысы сав, оланы да уьчевю –ятывда. Оьтген жумада «Хасавюрт район» деген муниципал къурулувну башчысы Жамболат Салавов шо медалланы давну ортакъчыларына тапшурду.

     –Гьюрметли давну ветеранлары! Мен сизин гёрюп бек шатман, – деди районну башчысы. – ХХ юз йылны инг де вагьши давунда сиз де ортакъчылыкъ этгенсиз. Сизин йимик дагъы да райондан 11 минг улан гетген. Оланы 6 мингги тюгюл къайтмагъан. Биз сизин алдыгъызда баш иебиз, сизин булан оьктембиз. Етишип гелеген Уллу Уьстюнлюкню гюнюню алдында сизин булан ёлукъма сюйдюм. Яшёрюмлени тарбиялавда этеген ишигиз учун сизге баракалла билдирме сюемен. Мен Россияны Президентини атындан сизин къутлап, Уллу Ватан давну Уьстюнлюгюню 70 йыллыгъына багъышлангъан медалланы тапшураман.

     Ветеранланы савгъатлары булан районгъа гелип къаршы болгъан, «Единая Россия» деген партияны ЦК-сыны секретары В. Берестов, шо партияны Дагъыстандагъы исполкомуну ёлбашчысыны орунбасары Р. Хасболатов, Дагъыстанны Халкъ Жыйыныны депутаты Б. Абасов, райондагъы ветеранланы советини председатели З.Алхаматов да къутладылар.

     – Биз йылдан-йылгъа аз, оьмюрге буса уллу болабыз, – деди гьали-гьалилерде 100 йыл тамамлангъан давну ортакъчысы Къасум Къубатов. –Артдагъы йылларда этилеген тергев бизин сююндюре. Бизин булан кёп ёлугъувлар оьтгериле. Шолай ёлугъувларда йылларыбызны да, аз-маз аврувларыбызны да унутуп къалабыз. Бизин кант этме ерибиз ёкъ. Ёравларыбыз бар, шо да дюньяда парахатлыкъ болсун! Шо – инг аслу тилевюбюз.

      Уьстюнлюкню 70 йыллыгъына чыкъгъан медалланы оьтген жумада район администрацияны башчысыны орунбасарлары В. Къасимов, М. Хизриев бёлюклени ёлбашчылары Б. Алимагьаммаев, С. Матиев, И. Загалов юртларда оьтгерилген чараларда бердилер.Гебек КЪОНАКЪБИЕВ,

оьз мухбирибиз.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля