Н. Патрушев генгеш оьтгерген       Федерал округну субъектлерини ёлбашчыларыны алдына экстремизмге къаршы профилактика чаралар гёрювню регион программаларын харж маялар булан таъмин этивню масъалалары салынгъан.

         Ёлугъувну ортакъчылары англатыв берген кюйде, Темиркъазыкъ-Кавказ федерал округда 1990-нчы йылларда йимик миллетара чокъушувлар ёкъ. Тек, Н. Патрушевни сёзлерине гёре, Темиркъазыкъ-Кавказ федерал округну бир-бир регионларында миллетара ва динара къаршылыкълар ёлугъа. Террорчуланы харж булан таъмин этиливю толу кюйде токътатылмагъан. Экстремист идеологияны юрютегенлер айрокъда Интернетде гьали де бар.

        «Россиядан чыгъып, ислам динни янын тутуп ябушабыз деп айланагъанлар оьзлер негер къуллукъ этегенни де толу кюйде англамай. Олар къуллукъ этеген идеологияны ислам дин булан бир аралыгъы да ёкъ. Олар Россиягъа къайтып, террорчулукъну янгы къайдаларын яйма бола», – деп билдирген Николай Патрушев.

         Генгешде Дагъыстан Республикадагъы гьалны гьакъында ДР-ни Башчысы Рамазан Абдулатипов чыгъып сёйлеген. Ол англатгъан кюйде, республикада террорчулукъну ва экстремизмни алдын алывда пачалыкъ гьакимиятны ва ерли муниципал къурумланы янындан гьазирленген чаралар яшавгъа чыгъарыла. Р. Абдулатипов билдирген кюйде, Дагъыс­танда адатлы кюйде юрюлеген динлени юрютмек учун тийишли шартлар болдурула. Шону учун да «2014 – 2016-нчы йылларда Дагъыстан Республикада дин къурумланы пачалыкъны янындан якълав» деген программа къабул этилген.

           «Дагъыстанда миллетара эришивлюклер тувулардай гьал ёкъ. Тек Авух районну янгыртып къурувну, Азербайжандан Къыбла Дагъыстангъа гёчюп гелгенлени масъалалары чечилмеген», – деп билдирген Дагъыстан Республиканы Башчысы.

           Генгешни ахырында Россия Федерацияны Аманлыкъ советини секретары Н. Патрушев эсгерген кюйде, 2015-нчи йыл Россияда Уллу Уьстюнлюкню 70 йыллыгъын белгилевню байрагъыны тюбюнде оьтежек.

        «Бу байрам – Уьстюнлюкню гюню – бизин тарихде аслу ер тута. Ону учун да гележек наслуну вакиллери шону англап, эсде сакълап болажакъ кюйде иш юрютме тарыкъ», – деп билдирген Н. Патрушев. Ол Уллу Ватан давну ортакъчыларына, ветеранларына Уллу Уьстюнлюкге этген оьзлени къошуму учун баракалла билдирген ва ветеранлар Пётр Воронинге, Гьамит Къанаматовгъа ва Сергей Марченкогъа Россия Федерацияны Аманлыкъ советини гьюрметлев белгилерин тапшургъан, олагъа яхшы савлукъ, узакъ оьмюр, насип ва яшавда парахатлыкъ ёрагъан.

          Генгешни ишинде Россия Федерацияны Президентини Темиркъазыкъ-Кавказ федерал округдагъы толу ихтиярлы вакили Сергей Меликов, РФ-ни ахтарыв иш юрютюв комитетини председатели Александр Бастрыкин, РФ-ни транспорт министри Максим Соколов, РФ-ни Темиркъазыкъ Кавказны ишлерине къарай­гъан министри Лев Кузнецов ва оьзгелер ортакъчылыкъ этген.

ДР-ни Башчысыны ва Гьукуматыны Администрациясыны прес-къуллугъу.Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля