Яш охувчуланы конкурсу

 

 

Оьтген жумагюн Буйнакск районну Янгыкъумукъ юртда ерлешген китапханасында 2016-нчы йылда Дагъыстанны Гьукуматы къабул этген 21-нчи октябр — Дагъыстан  халкъланы маданиятыны ва тиллерини гюню гьисапда белгиленегенге ва Расул Гьамзатовну 100 йыллыгъына багъышлап яшланы арасында шаирни шиъруларын чебер охув  конкурс оьтгерилди.

 

Конкурсда Буйнакск райондагъы юрт китапханаланы къуллукъчулары ва школаларыны охувчулары ортакъчылыкъ этдилер. Яшланы гьариси ­дюньягъа аты айтылгъан шаирни оьзлер арив гёрюп, ушатып танглагъан шиърусун чеберлик булан охума гьазирленген эдилер.

Конкурсну аслу бёлюгю башлангъынча, районну китапханасыны ёлбашчысы Шагьрузат Гьамзатова жыйылгъанлагъа хошгелди берип, дагъыстан халкъланы маданият ва тил байрам гюню булан исси сёзлер айтып къутлады. Ондан сонг китапхананы къуллукъчулары яшланы алдында Р.Гьамзатовну гёнгюнден уьйренген  асарларын уьлгю гьисапда чебер кюйде айтдылар. Оланы охувундан ругьлангъан районну юртларындан гелген охувчу яшлар, гезиги булан ортагъа чыгъып шаирни Ватангъа, аналагъа, парахатлыкъгъа, дагъыстан халкъланы дос аралыкъларына, игитликге багъышлангъан шиъруларын оьз тиллеринде гёнгюнден айтып тынг-лавчуланы харс урувларын къазандылар.

Алданокъ къурулгъан жюрини членлери узакъ заман гьакълашгъан сонг конкурсгъа гьар ортакъчы оьзтёрече янашма къаст этди. Къумукъ, авар, дарги тиллеринде чеберлик булан таъсирли этип уста кюйде охугъанын гёз алгъа тутуп, оланы бирин-биринден айырмайлы барысына да грамоталар ва  китаплар савгъат этип тапшурмакъны тийишли гёрдюлер.

Эсгерилген  конкурс татли ашлар булан исси чай ичгенден сонг сурат алдырыв булан тамамланды.

 

Казим КЪАГЬРУМАН.