Къурумасын ана тилни булагъы

Дагъыстан халкъларыны маданиятыны ва тиллерини гюню

 

Белгили экени йимик, 2016-нчы йылдан тутуп, бизин рес­публикада октябр айны 21-нде Дагъыстан халкъларыны маданиятыны ва  тиллерини  гюню белгиленип геле. Шо тархгъа байлавлу болуп, алдагъы гюнлерде Р. Гьамзатовну атындагъы Милли китапханада «Ана тиллени энемжасы» деген фес­тиваль оьтгерилди.

 

Инг алда эсгерилген китапхананы  элни ахтарывгъа ва милли адабиятгъа къарай­гъан бёлюгюню ёлбашчысы Патимат Муртазалиева  жы­йылгъанланы алдына чыгъып сёйледи. Ол бизин республикада яшайгъан  гьар миллетни тилин ва асрулар боюнда амалгъа гелген адатлар, мердешлер йимик варислигин сакълап, яш наслуну вакиллерине етишдирмек шо тархны белгиленгенини аслу себеби болуп токътагъанын ташдырды.  Дагъыстанны халкъ шаири Расул Гьамзатов тувгъанлы 100 йыл битегенликге  расландырып юрюлеген шо гьаракатда кёбюсю районлардан гелген  китапхана къуллукъчулары булан бирге йыравлар, белгили  шаирлер  ортакъчылыкъ этегени гьакъында билдирди.

Шондан сонг оьзюне сёз берилген Милли китапхананы директоруну заместители Сарат Жабрайилова байрам булан къутлай туруп, шу ёрукъда  оьтгерилеген агьвалатланы агьамиятлыгъы гьакъда айтды. Зайнап Дербентлини сёзлерине Элмир Мадат-огълу макъамын язгъан «Мени Дагъыс­таным» деген йыр жы­йылгъанлагъа малим этилди. Зайнап Дербентли азербайжан тилге оьзю таржума этген Расул Гьамзатовну «Турналар» деген йырын да  айтды.

Къарабудагъгент районну китапханасыны къуллукъчулары къумукъларда юрюлеген агьлюде авлет тувгъанда ону бешикге салывгъа байлавлу адатын  сагьналашдырып гёрсетди. Бал булан ярашдырылып гьюрбеч булан берилеген тахананы ва къумукълар кёп этеген оьзге милли ашланы, татлилик­лени татывуна къарамагъа бары да жыйылгъанлагъа имканлыкъ берилди. Шону булан бирге  эсгерилген китапхананы директору Аминат Сотаева оьзю ёлбашчылыкъ этеген идараны къуллукъчулары милли адатланы торайып гелеген яш наслугъа етишдирмек муратда, олай да ана тилге байлавлу не къадар гьаракат этилегени гьакъда хабарлады. Гьайдакъ район китапхананы директору Айшат Абдуразизова гьайдакъ гюлебетени уьлгюлерин гёрсетип, оьзю язгъан бир шиъруну да охуду.

«Тангчолпан» журналны редактору Супиянат Мамаева оьзю ювукъда  Якъутиягъа барып, халкъара адабият фестивальда ортакъчылыкъ этип,  дагъыстан адабиятны гёрмекли вакиллери гьакъда лакъыр юрютгенин айтды сёйледи. Расул Гьамзатовну къумукъ тилге таржума этилген бир нече шуърусун да охуп алды. «Къарчыгъа» журналны редактору Насрулла Байболатов да оьзюню гезигинде ана тилге багъышлап язгъан шиърусун охуп, Расул Гьамзатовну къумукъ тилге таржума этген «Мени дадайым» деген асарыны бир гесегин де жыйылгъанлагъа малим этди. Дагъыс­танны халкъ шаири Сабигьат Магьамматова Дагъыстанны халкъ шаири Расул Гьамзатовну адабият варислигини зорлугъун айтып, шаирни оьзюне айрыча таъсир этген шиъру сатырларын охуду.

Шо гьакъда айта туруп, Буйнакск, Шамил, Леваша ва оьзге районланы вакиллерини чы­гъышлары да шо гьаракатгъа къаравчулар гьисапда  къуршалгъан Магьачкъала шагьарны охув ожакъларында билим алагъан яшлагъа таъсир этгенин айрыча эсгермеге тюше.