Яш наслуну гьалиги гьаллар рагьатсызландыра

З.Къурбанов оьзюню сёйлевюнде Дагъыстанны Президенти Р.Абдулатиповну 10 агьамиятлы программалары гьакъда айтды, республикаланы муниципал районларыны ва шагьар округларыны ёлбашчылары булан Дагъыстанны Президентини янында сентябр айда Манасда оьтгерилген жыйынны гьасиллери гьакъда сёйледи.

«Бабаюрт район» деген муниципал къурулувуну ёлбашчысы Д.Даветеев ва З.Къурбанов Бабаюрт районну ёлбашчысыны янында къурулажакъ яшёрюмлени советини, яш наслуну центрын ачмакъны ва оланы касбу къаравларын алышдырмакъ учун жамият ва бизнес проектлер къурувгъа уьйретмек учун тренинг­лер оьтгермекни яхшы гёрдюлер.

– Бугюн яш наслу янгыз жамият ва бизнес проектлени этип тюгюл, орталыкъгъа чыгъып сёйлевню гьюнерлигине тюшюнмеге, пикру алышдырыв технологиялар булан пайдаланып болмагъа герек, – деди Завур Къурбанов оьзюню сёйлевюнде. – Шону бизден яшав талап эте. Савлай яшав – уллу школа. Биз школада йимик герти дюньягъа гетгенче билимибизни артдырабыз. Докладлар ва рефератлар язмагъа уьйренебиз, школаларда ва оьр охув ожакъларда билим алабыз, бизин уллу ёлдашларыбыздан яшавну терен сырларын ачмагъа уьйренебиз. Шо саялы да, биз де оьзюбюзню яныбыздан яшёрюмлени гележекде гьазир этмеге герекбиз, – деп узатды лакъырын Завур Къурбанов. – Олар билимли ва жамиятгъа пайдалы болмагъа тюше. Шону гёз алгъа тутуп, биз Бабаюртда районну яшёрюмлери булан проектлени гьазирлевню ва оьзге тюрлю затланы сырын ачмакъ муратда семинарлар оьтгермеге сюебиз. Шо яшёрюмлер учун пайдалы болажакъгъа шеклик ёкъ.

Мен бу ерде ювукъ арада Бабаюрт районну ёлбашчысыны янында къурулажакъ яшёрюмлени советини гьакъында да эсгермеге сюемен. Шо совет жамият ишлер булан машгъул ва районну ёлбашчысыны яшёрюмлени ишлеринде насигьатчы къуруму болма герек. Сонг да, советге гирген яшёрюмлер гележекде районда гьар тюрлю оьр къуллукъланы башын тутардай билим ва сынав топлажакъгъа шеклик ёкъ.

Шо ёлугъувда яшёрюмлер актив кюйде ортакъчылыкъ этгенни айтмай къоймагъа болмайман. Олар Завур Къурбановгъа кёп соравлар бердилер. Гьатта ол оьзю де гёзлемегенлери де болду. Оланы Дагъыстанда, Россияда ва дюньяда юрюлюп турагъан уллу политикадан англаву барын гьис этдик. Олар бирлери республикада ва ону айланасында болуп турагъан къыйын гьаллагъа да ичибушуп сёйледи.

– Сочиде болажакъ Олимпиададан сонг Дагъыстанда Мычыгъышда болгъан дав агьвалатлар такрарланажакъ деген хабарлар гертими? Дюр буса, гележегибизни ойлашмакъны не пайдасы бар деген сорав да болду. Шогъар гёре З.Къурбанов:

– Яшавну яман янлары гьакъда ойлашмай, яхшылыкъны, аривлюкню, гьайбатлыкъны гьакъында ойлашайыкълар. Балики, бизин ойларыбыз ва умутларыбыз яшавгъа чыгъар, – деп жавап берди.

Гертилей де, З.Къурбановну сёзлерине таянып, бизин яшавубуз яхшы янгъа барсын учун, башлап оьзюбюз къаст этмеге герекбиз.

Ёлугъувда Завур Къурбанов гётерген масъалаланы «Бабаюрт район» деген муниципал къурулувуну ёлбашчысы Д.Даветеев де якълады ва яшёрюмлени талапларын кютмек учун бары да чараланы гёрежекге сёз берди.

Герейхан Гьажиев,

хас мухбирибиз.

Суратда: ёлугъувну вакътиси.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля