Яш наслуну биринчи съездин Дагъыстанны Президенти ачды

– Яш наслу – Дагъыстан жамиятны къурумчу, яратывчу, билимли бир аслу бутагъы. Биз, жагьил къызлар, уланлар, уьягьлю, культура, политика ва башгъа тармакъларында оьзлени гьюнерлерин яшавгъа чыгъарсын учун олагъа кёмек этмеге гьап-гьазирбиз, – деди Р. Абдулатипов, съездни ача туруп. – Гьар ким бу дюньягъа биз не учун гелгенбиз, къайсы культураны, динни варислерибиз деп ойлашма герек. Бугюнгю политика, экономика яшавубуз башгъа болгъан, къылыкъ-хасият алышынгъан. Шолар бары да айланабыздагъы гьаллардан гьасил бола. Бизин айланабыз айрокъда жагьиллени адамлыгъын токъташдыра.

Тек бизин дёрт де яныбыздагъы бузукълашывлар, нечакъы сюймесек де, къылыгъыбызгъа, культурабызгъа бек яман таъсир эте. Сиз, яшёрюмлер, ХХI асруну янгы культурасын кюрчюлендирме герекли наслусуз. Шо гьакимиятны да, жамиятны да, жагьиллени де алдында токътагъан аслу масъала, – деп тамамлады сёзюн Р. Абдулатипов.

Шо гюн Дагъыстанны Халкъ Жыйыныны Председатели Хизри Шихсайитов оьзюню сёйлевюнде:

– Дагъыстанны яшёрюмлерини биринчи съезди оьтгерилегенлик республиканы ёлбашчылары яш наслуну якълайгъанны, гьайын этегенни англата, – деди. – Сиз, рес­публикада болуп турагъан ишлеге немкъорай янашмагъа тюшмейсиз. Дагъыстанны ёлбашчыларыны тергевюн тартмакъ учун заман-заман шулай чаралар оьтгермеге герексиз. Сизин пагьмугъузну гьакимият гёрсюн. Сиз гьаракат этигиз, биз сизге инанабыз.

Яшёрюмлени ишлерине къарайгъан комитетни председатели Завур Къурбанов:

– Дагъыстанны яшёрюмлерини съезди республиканы тарихине гирежек. Мен яш наслугъа тергев этегенге республиканы ёлбашчыларына баракалламны билдирме сюемен. Бугюн республикабызда социал-экономика, политика алмашынывлар болуп тура. Биз шоланы яхшылашдырывда ортакъчылыкъ этме сюебиз, – деди.

Сёйлевлерден сонг съездни ортакъчылары он группагъа бёлюнюп, Президентни агьамиятлы проектлерин арагъа салып лакъыр юрютдюлер. Съездни ахырында Дагъыстанны Президенти бу агьвалатны оьтгермеге гьаракат этген Дагъыстанны Жамият палатасыны председатели Гь. Гьамзатовгъа Расул Гьамзатовну юбиле­йине гьазирленген ону етти томлукъ яратывчулугъу топлангъан мультимедийный проектин савгъат этди. Шолай савгъат делегатланы гьарисине де тапшурулду. Съездни гьакъында толу маълумат газетни гелеген номеринде болажакъ.

П. Гьайбуллаева.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля