Янгы завод ачылгъан

Республиканы башчысы булан бирге шо агьвалатда ДР-ни Гьукуматыны Председателини заместители Шарип Шарипов, Президентни янындагъы ич политикагъа къарайгъан управлениесини начальниги Артур Исрапилов, ДР-ни юрт хозяйство ва ашамлыкъ продукция чыгъарагъан тармакъгъа къарайгъан министри Баттал Батталов, ДР-ни билим беривге ва илмугъа къарайгъан министри Шагьабас Шагьов ва оьзге хас адамлар ортакъчылыкъ этдилер.

Оьзюню Къызлар район булан таныш болувун Рамазан Абдулатипов «Дагъыстан Республиканы авлагъыны гюню – 2013» деген аграр выставкадан башлады. «Дагагрокомплекс­ни» майданындагъы юрт хозяйство техника булан таныш болду.

Выставкада янгыз тыш пачалыкъланы техникасы гёрсетилип къалмай эди. Ерли, Дагъыстанда этилинген ва «Дагагроснабда» къурашдырылгъан тракторлар да гёрсетиле эди. Респуб­ликаны башчысы шолагъа къарагъан сонг: «Булай техниканы бизде де чыгъа­рывну гьайын этмеге герек», – деди.

Янгы заводну къурмакъ учун инвестицияланы итальян компания берген ва «Дагагрокомплекс» деген жамият яшавгъа чыгъара.

Проектни сиптечиси Исакъ Умалатов Дагъыстанны ёлбашчысына заводну аз заманны ичинде къурмагъа кёмек этгени учун баракалла билдирди.

Республиканы Президенти эсгерген кюйде, «Дагагрокомплекс» йимик алдынлы хозяйстволаны гьаракаты булан республиканы аякъгъа тургъузмагъа болажакъбыз.

Бизде 154 минг гектар сюрюлеген топуракъ бар. Шо ишлетилинмей. Топуракъны гьар гектары хайыр бермеге герек. Топуракъны хайырлы кюйде ишлетмейгенлерден алып, оланы хайыр алагъанлагъа бермеге герек. Республиканы Гьукуматы «Дагагрокомплекс» йимик хозяйстволаны айланасында инфраструктура яратмакъ учун кёмек этмеге герек.

«Дагагрокомплексни» эмежи италиялы Александро Петенатти эсгергени йимик, янгы завод лап оьр саны булангъы тамат паста чыгъаражакъ. О тыш базары булан инамлы кюйде тогъа тартмагъа болажакъ.

Проектни сиптечиси Исакъ Умалатов айтгъан кюйде, заводда йылда 8 минг тон тамат паста чыгъарылажакъ.

Заводну хаммал булан таъмин этмек учун, бу йыл 500 гектаргъа памидор чачылгъан. Тюшюмню артдырмакъ учун, насос станция ва сув сакъланагъан гьавуз къурулгъан, памидор майданлар тамчылап сугъарыла. Мунда бары да ишлер техника булан кютюле. Бу агропромышленный комплексни майданында шо гюн газ быргъылар ва электрик ток гелеген подстанция ишге салынды.ДР-ни Президентини ва Гьукуматыны прес-къуллугъу.


Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля