“Экономиканы ачыкълыгъы учун”

– Бизин республикабызда лап да агьамиятлы милли борчланы арасында Дагъыстанны башчысы Рамазан Абдулатиповну сиптечилиги булан къурулгъан «Экономиканы ачыкълыгъы учун» деген хас программа бизин айрыча тергевюбюзню тарта ва алгъа салынгъан борчланы кютювде жаваплыкъны артдырма чакъыра, – дей эсгерилген къуллукъну башчысы Умахан Алхасович Жабрайылов. – Неге тюгюл, гертиден де, бугюн экономиканы яшыртгъын тармагъын ачыкъгъа чыгъармай туруп, налог политиканы асувлу оьтгеривде четимликлер тувулуна. – Сонг да, бизин республикабызда гьар тюрлю къурумлар береген маълуматларда гёрсетилинеген санавлар гьакъыкъатгъа къыйышмай. Муна шо саялы да, дагъысын айтмагъанда, бизин республикабызда транспорт, топуракъ, мал-матагьгьа салынагъан налогланы тенг яртысы да жыйылмай. Далапчылыкъ тармакъда буса гьал дагъы да бузукъ. Мисал учун айтгъанда, Хасавюртда ва Магьачкъалада сатыв-алыв тармакъда чалышагъан далапчылар-онгача ишлейген тайпалар умуми налогну уьчден бир пайын да тёлемей. Бизин борчубуз – шону толу кюйде ачыкъгъа чыгъармакъ.

Республикабызны баш налог къуллукъчусу эсгерген кюйде, ерлердеги муниципал къурулувларында топуракъ ва муниципал реформаланы, законланы талаплары чаналайгъаны саялы, къоллавчуланы-ватандашланы ихтиярларын якълайгъан къурумланы къуллукъчулары борчларына айсенилик берип янашагъаны саялы, гьал къыйынлаша.

Шону гьисапгъа алып, гележекде прес-клубну ортакъчылары бизин республикабызда юрюлеген налог политиканы асувлугъун артдырывгъа оьз къошумун болдурма токъташды.

Биз «Ёлдашны» охувчуларындан да уьстде эсгерилген масъалалагъа байлавлу болуп таклифлени ва соравланы къаравуллайбыз.Къ. Къараев.

Суратда: прес-клубну биринчи жыйынындан.


Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля