Ватанын, халкъын якълайгъангъа – абурсый

Гюн сайын дегенлей болуп турагъан агьвалатлар чалдырыш гелеген бу бизин девюрде жагьил адамланы арасында яшайгъан ерин якълайгъанлар, тувуп оьсген элине жаны авруйгъанлар аз тюгюл. Украина бойда хас асгер гьаракатгъа биринчи гюнлеринден башлап къуршалып, Ватанны алдындагъы эр борчун кютюп гелеген сынавлу асгер къуллукъчу гьисапда танылгъан, къарабу-дагъгентли Мугьаррам Изамутдинов оланы бириси.

Ону Ватаныны алдында кютеген гьалал къуллугъу алда да командованиесини янындан белгиленген. Бердянск, Мариуполь, Знаменск, Харьков шагьарларда, олай да, Запорожье бойларда Шевченко, Токмак шагьарланы украинли миллетчилерден азат этивде гёрсетген игитлиги саялы «Къоччакълыгъы учун» ва Россияны Савутлу Гючлерини «Асгер гьаракатда етишген оьрлюклери учун» деген, олай да Дав-денгиз пехота къурулгъанлы 318 йыл тамамланагъанына байлавлу медаллар тапшурулгъан. Шондан къайры да, Мугьаррам «Дагъыстан Республиканы алдындагъы къулукълары учун» деген орден булан савгъатлангъан.
Бугюнлерде буса ол къуллукъ этеген 177-нчи дав-денгиз яяв асгерени полкуну командири С. Калмыковну атындан атасы Магьамматдагьир Изамутдиновгъа разилик кагъыз гелген. Шо кагъызда булай айтыла:
«Гьюрметли Магьамматдагьир Изамутдинович! Сизин уланыгъыз Мугьаррам патриот ва асгер борчун намуслу кюйде кютегени гьакъда кёп сююп билдиремен. Ол асгерде бола туруп Ватангъа къуллукъ этивге байлавлу сизин аталыкъ насигьат-ларыгъызны, олай да берген антына амин къалып, намусгъа байланып, уьлкени гележегин алдын гёрюп, гьалал кюйде яшавгъа чыгъарып геле. Оьзюн бир де аямай, гьар-бир ишде сиптечилик де гёрсете. Бек къыйын дав гьаракат юрюлюп турагъан шартларда да ол фронтовиклени асгер макътавлугъуну вариси гьисапда Россияны офицерини хасиятлары оьзюню къылыкъ битимине хас экенин исбат эте. Россияны офицерини абурун-сыйын таман даражада сакълап бажарагъан Ватаныны инамлы якълавчусу гьисапда сиз уланыгъызны оьсдюрюп, тарбия бергенигиз учун гьакъ юрекден разилигимни билдиремен, уланыгъыз булан оьктем болма гьакъыгъыз бар. Сизге къатты савлукъ, яшавда узакъ оьмюр, бизин сююмлю Ватаныбызны пайдасына тёгеген загьматыгъызда уьстюнлюклер ёрайман».
Оьзюню алдына салынгъан борчланы ва тапшурувланы шолай мекенли кютюп гелген батальонну командирини дав савутлар булан таъмин этивге къарайгъан заместители, маладший лейтенант Мугьаррам Изамутдинов буссагьатгъы вакътиде де уьст болмакъ деген ойгъа байлангъан. Запорожье, Херсон бойларда атылагъан топланы, сызгъырагъан гюллелени алатолпанына тюшюп, оьзюню асгер ёлдашларын къутгъарагъанда, олай да дав техниканы, машинлени дав майдандан чыгъарагъанда, артдагъы вакътилерде эки керен яраланса да, къайпанмагъан. Савлугъун беклеш-дирмекни гьайында къалмай, асгер ёлдашлары булан асгер гьаракатда ортакъ-чылыгъын узата.
Ватанны алдында борчун кютюп, эсен-аман уьюне гележек гюнню ону кёп сюеген ата-анасы Магьамматдагьир ва Илмуханым, агьлюсю Асият, уланлары Изамутдин, Казим ва къызы Эмина, бары да дос-къардашы сабурсуз кюйде къаравуллайлар. Мугьаррам Изамутдинов йимик Ватанын, халкъын якълап, хас асгер гьаракатда ортакъчылыкъ этеген бары да бизин уланлагъа Аллагь савлукъ булан гюч де, къуват да, оланы ювукъ адамларына чыдамлыкъ да берсин!

Н. БАЙБОЛАТОВ.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля