Украинада асгер борчун намуслу кюте

Реактивный артиллерия дивизионну экинчи реактивный артиллерия батареясыны асгер машинини командири, сержант Салим Атаев 2015-нчи йылда Мычыгъыш Республиканы Ханкъалада ерлешген  асгер бёлюкге дыгъар булан ишге тюшген. Ол гьали мили гвардияны сыдраларында Донецк ва Луганск халкъ республикаларда хас дав гьаракатда ортакъчылыкъ эте.

Россияны милли гвардиясыны пресс-къуллугъу билдиреген кюйде,  Салим Гьажимуратович гьаракат башлангъан биринчи гюнлерен башлап,  оьзюню ишин яхшы англайгъанын ва бажарывлугъун гёрсетген. Ол оьзюне тапшурулгъан масъалаланы  къоркъунчсуз ва намуслу кюте. Шолай уланланы къоччакълыгъы миллетчиликни юрютеген украиналы савутлу бёлюклерден кёп ерлени азат этмеге де имканлыкълар тувдура.

Гьали-гьалилерде Салим Атаевни асгер бёлюгюнден гелген кагъызда: «Салим дав юрюлюп турагъан вакъти, кёп керенлер оьзлеге къаршы атышагъан дав савутланы къоркъунчлугъуна да къарамайлы, оьзю жавап береген асгер машинни бажарывлу кюйде юрюте ва ВСУ-гъа къаршы гьаракатда яхшы къошум эте. Натижада дав юрютегенлени хыйлы бронетехникасы ва адам гючю дагъытылгъан», – деп айтыла.

Бир нече гюн алда биз Буйнакск районну Халимбекавул юртуна барып Салим Атаевни анасы Бюрлият, агъасы Осман ва уьягьлюсю Гюлзагьрат булан ёлукъдукъ.

- Салим юртдагъы школада 11-нчи класны битдирди, сонг армиягъа гетди, - дей бизин булан лакъыр эте туруп анасы Бюрлият. – Шондан къайтгъанда дыгъар этип, Ханкъалада ерлешген асгер бёлюкде къуллукъ этме башлады. Украинада юрюлеген хас асгер гьаракатда биринчи гюнюнден тутуп ортакъчылыкъ эте.


Салим Атаев асгер къуллукъну намуслу кюйде кютегени учун  4 медаль булан савгъатлангъан:  2 керен «За ратную доблесть», сонг да «За службу на Северном Кавказе» ва «За боевое отличие».
Салимни анасы Бюрлият айтагъангъа гёре, ону июль айны 29-нда Магьачкъалагъа чакъыргъан. Шонда дагъы да Украинада  дав агьвалатларда ортакъчылыкъ этеген 25 яшны аналары да чакъырылгъан. Дагъыстанлылар къуллукъ этеген дивизионну командири Каширин ва Дагъыстанны Башчысы Сергей Меликов тиштайпалагъа гюл  байламлар булан бирге «Баракалла кагъызлар да» тапшургъан.

Украинада дав юрюлеген ерлерде уланлары гёрсетеген къоччакълыгъы учун хас къайдада республиканы ёлбашчысындан ва дивизионну командиринден баракалла сёзлер эшитмек, озокъда, аналагъа уллу таъсир этеген. Олагъа къоччакъ уланлар тарбиялагъаны учун  гьюрмет этилген.

Салимни уьйагьлюсю Гюлзагьрат уьч яшны анасы. Оланы эки уланы ва бир къызы бар. Къызны гезиксиз юртдагъы «Гёбелек» деген яшлар бавуна алгъанлар. Сентябрны башында барма башлажакъ, уланлары буса школада охуйлар.  
Агъасы Османгъа Салим яш вакътисинде не спорт булан машгъул эди деп сорагъанда, «ону футбол ойнайгъан майдандан къайтарып да болмай эдик» деп иржайды. Спорт адамны чыныкъдыра, шо буса савлай оьмюрюне тарыкълы бола. Асгерде къуллукъ этегенлеге буса, айрокъда.  
    
Салим шолайлардан. Ол чыдамлы, бажарывлу, ингдеси, оьзлеге салынгъан борчлагъа  жаваплы янаша. Ону йимик уланлар Ватанны аркъа-таяву. Патриот ругьда тарбиялангъанлар къыйынлы гюнлерде биринчи алгъа чыгъагъан ва намусланы кютегенлер, олар осаллыкъны сюймей, юрекде менлиги, эркеклиги булан тура.  Тарыкъ болгъанда, муна гьалиги хас асгер гьаракатда ортакъчылыкъ этегенде йимик, Ватанын сакълавда тартынмай оьмюрюн йибере ва гьалал кюйде яшай.