«Тюзню тавушу» – Владикавказда

Бугюнлерде Бабаюртдагъы «Тангчолпан» деген Россияны халкъларыны мердешли маданият центрыны «Тюзню тавушу» деген эргишилерини хору Владикавказда «Яратывчулукъну адамлары» деген федерал проектине гёре оьтгерилеген «Мени юрегим – тавларда» деген фестивалында ортакъчылыкъ этип туралар.

 

Мердешли маданият центрини ёлбашчысы Садия Даветееваны сёзлерине гёре, районну эргишилерини хору оьзлени пагьмусун ва усталыгъын оьр даражада гёрсетген.

– Фестиваль бек къурумлу оьтюп тура. Музыкалы гёрюнюшлерден къайры да, мунда Кавказны халкъларыны инчесаниятгъа багъышлангъан выставкасы, яш дизайнерлени гьалиги замангъы янгы милли опуракълары да гёрсетилди, – дей С. Даветеева.

Фестивальда Къарачай – Черкес, Ингушетия, Дагъыстан, Мычыгъыш, Къабарты-Балкъар, Къыбла Осетия ва Абхазия республикаланы коллективлери ортакъчылыкъ этелер. Онда Кавказны халкъларыны игитлеге багъышлангъан халкъ йырлары да йырланажакъ.

«Мени юрегим – тавларда» деген хор коллективлени фестивалы Кавказны халкъларыны бирлигин ва татывлу дослугъун болдурмакъ муратда оьтгериле.