Топуракъ ва мюлк налогланы гьакъында

Гьали-гьалилерде Дагъыстан Огни шагьарда налог инспекцияны районара управлениесинде топуракъ ва мюлк учун тёленеген налогланы айланасында генг кюйде гьакълашыв юрюлдю.  Шонда Гьайдакъ районну налог къуллукъчулары ва юрт администрацияланы башчылары, бухгалтерлери де ортакъчылыгъын болдурду.

 

Жыйынны районара налог къуллугъуну башчысы Рустам Магьмутов ачды ва юрютдю.

Арагъа салынгъан аслу масалагъа байлавлу болуп жыйында ортакъчылыкъ этген Гьайдакъ районну башчысыны биринчи заместители Халитбек Халитбеков оьз пикруларын малим этди.

– Районда уллу ва гиччи юртланы санаву 30-гъа етише, –  деп башлады ол оьзюню сёзюн. – Юртларда топуракъ ва шолай да мюлк учун жыйылагъан­ налоглар муниципал ва топуракъ законларда эсгерилген кюйде ерли бюджетлени гьисабына жыйыла ва яшавлукъ-экономика масъалаланы ёрукълашдырыв учун пайдаландырыла. Шон­дан къайры, районда 79 бюд­жет къурумлар, оланы да гьарисини мюлкю, топуракъ пайы-жабары бар. Айтмагъа сюегеним, бюджет къурумлардан жыйылагъан топуракъ ва мюлк учун алынагъан­ налоглар да районда къалмагъа тарыкъ. Тек не этерсен, бюджет къурумларыны башчыларыны гьайсызлыгъындан топуракъ ва мюлк налогланы район бюджетге тёлевге байлавлу болуп гьисап берив ишлер осал юрюле. Натижада, топуракъ ва мюлк налоглар районда  къалмай, федерал бюджетге гете.

Белгили болгъаны йимик, райондагъы  79 бюджет къурумланы 14-сю тюгюл топуракъ ва мюлк налогланы район бюджетге бакъдырмакъ учун ти- йишли чараланы гёрмей ва налог инспекция булан байлавлукълар юрютмей, шолайлыкъда оьз харжын къолдан чыгъара.

Жаваплы борчларына айсенилик булан янашагъан бюджет къурумланы гьакъында атларын эсгерип район администрацияны бёлюгюню начальнигини заместители Гюлмира Муратова да толу кюйде баянлыкъ берди. Гележекде бюджет къурумланы башчыларына районара налог инспекция булан байлавлукъда иш гёрмеге таклиф этди. Неге тюгюл, топуракъ ва мюлк учун тёленеген налоглар закон ёлунда, уьстде де эсгерилген кюйде, ерли бюджетлени толумлашдырмагъа тарыкъ.

Жыйынны ахырында район администрацияны бирлешген бухгалтериясыны башчысы Жарият Сулейманова арагъа салынгъан масъалалагъа байлавлу болуп жаваплы къуллукъчуланы билимлерин камиллешдирме тюшегени гьакъда айрыча эсгерди. Шону учун бухгалтерлеге районара инспекция булан бирлешип иш гёрюв асувлу болажагъы аян этилди.

 

Къ. КЪАРАЕВ.

СУРАТДА: Халитбек ХАЛИТБЕКОВ.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля