Къайратлы загьматгъа этилген гьюрмет

Декабр айны 22-синде, «Газпром трансгаз Махачкала» деген жамиятны жыйынлар юрюлеген залында Насрутдин Насрутдинов тувгъанлы 90 йыл битегенликге байлавлу шатлы мажлис болду.

 

Шо гюн бизин республиканы табии газ булан таъмин этивню кюрчюсюн салгъан, кёп йылланы боюнда эсгерилген жамиятгъа ёлбашчылыкъ этип тургъан Россияны про­мыш­ленностуну ат къазангъан къуллукъчусу Н. И. Насрутдиновну къутламагъа жыйылгъанлар ону атына хыйлы лайыкълы сёзлер айтды. Дагъыстанлыланы табии газ булан таъмин этеген предприятие къурулгъан биринчи гюнлеринден тутуп, ону яннавурундан таймай гечесингюнюн бир этип дегенлей белсенип тургъанлар да халкъны яшавун енгил этмек учун  башлапгъы вакътилерде не къадар гьаракат юрюлгенин эсге алып сёйледи.

Бугюнлерде ол башлагъанишни туварып къоймасны къастын этеген яш касбучулар да бажарывлу ёлбашчы гьисапда ондан уьлгю алагъанын ташдырды. Оьмюр боюнда халкъгъа къуллукъ этип тургъан, атын айтса, эл таныйгъан атасы Илмутдинден уьлгю алып, ол бажарывлу ёлбашчы, бизин республика парламентни депутаты гьисапда да бирев де яшавгъа  чыгъармагъа болушлукъ этмеген къуллукъланы гьаракатына ким де сукъла­нардай кютюп гелгени эсгерилди.

Инг алда жыйылгъанлагъа видеофильм гёрсетилди. Шону булан Насрутдин Насрутдиновну яшав тархлары малим этилди. Дейгеним, эсгерилген шо видеофильмни барышында ол Грозный шагьардагъы нап институтну битдирип къайтгъан сонг оьтген ёлну суратлап, юртлуланы уьйлерин иситип, бир тюрлю онгайлыкълар яратывгъа байлавлу яш чагъында юрекге тутгъан асил мурадын яшавгъа чыгъармакъ учун нечакъы къаст этгени гьакъда айтылды. Мычыгъыш­ бойда дав гьаракатлар юрюлюп турагъан­ йылларда бизин республиканы шагьарларын ва юртларын  бир мюгьлетге де бёлюнмейген кюйде табии газ булан таъмин этмек учун огъар не йимик къыйын шартланы енгмеге тюшгени де эсгерилди.

Бир башлап «Газпром трансгаз Махачкала» деген жамиятны генеральный директору Александр Астанинге сёз берилди. Ол оьзюню сёйлевюнде билдиргенде йимик,  бугюнлерде оьзю ёлбашчылыкъ этеген предприятие Россияны къыбла боюнда инг уллуларындан гьисаплана. Янгыз Дагъыстанны тюгюл, Темиркъазыкъ Кавказны бир-бир республикаларына, гьатта, ювукъда ерлешген тыш пачалыкъланы бир пайына ёрукълу кюйде табии газны етишдирип тура. Предприятиени шо да­ражада оьс­меклиги шону кюрчюсюн салгъан Насрутдин Насрутдиновну, олай да башлапгъы вакътилерде ону булан бирче чалышып тургъан бажарывлу касбучуланы къайратлы загьматыны натижасы болуп токътай. Ону сёзлерине гёре, буссагьатгъы вакътиде де олардан насигьат алмагъа болагъанлыкъ да, оьзлеге табии газ юрюйген  тезде ясандырылгъан быргъыланы ярашдырывгъа ва гьалиги талаплагъа жавап береген кюйде янгыртывгъа байлавлу алгъа салынгъан борчланы лап къысгъа болжалны ичинде тийишли даражада кютмеге къошум имканлыкълар ярата.

– Оьзюню юбилейи белгиленеген Насрутдин  Насрутдинов газ тармакъны оьсювюне сёз булан айтып етишдирмеге болмайгъанкюйде шайлы къошум этген. Оьзюню къылыкъ-хасият битимине яшдан берли хас болгъан къаныгъывлукъну, къатты талаплыкъны яхшылыгъындан, ол бир де этеген ишини артына чыкъмай къалмагъан. Бугюнлерде предприятие лап тизив техника булан таъмин этилгенлиги де, оьзюнде инг бажарывлу касбучулар чалышагъаны да 1979-нчу йылдан тутуп башлангъан ону гьаракатындан баш ала. Тувуп оьсген элин гьатсыз сюеген, герти абурсыйгъа лайыкълы болгъан, айланасында айланагъанланы тынглатып да билеген, гьар къачан да олагъа тынглап да, алгъа салынгъан авур масъалаланы чечивде бирлешдирип де билген Насрутдин Насрутдинов йимик гёрмекли адамны замандашы экенибизге бизин гьар къайсыбызны да оьктем болмагъа гьакъыбыз бар, – дей туруп,  предприятиени ёлбашчысы сёйлевюн булай тамамлады:

– Гьюрметли Насрутдин Илмутдинович, биз гьар заманда да сизин алдыгъызда баш иебиз. Неге тюгюл де, бизин предприятиени ва савлай республиканы тарихи агъымын белгилейген агьвалатларда жагь кюйде ортакъчылыкъ эте туруп, сиз лап четим йылларда оьзю­гюзню аямайлы загьмат тёгюп, дагъыстанлыланы гележек наслуларыны талайлыгъын гёз алгъа тутуп, башгъалар да уьлгю алардай санлы яшав ёлну оьтгенсиз. Гьакъ юрекден сизге савлукъ, кёп-кёп яхшылыкълар ёрайман. Дос-къардашны ва оьзге ювукъ адамланы янындан да алдын йимик гележекде гьай этивню гьис этип турмагъа сизге насип болсун!  Гертилей де, шолай абур да, сый да сизге тийишли!

Насрутдин Насрутдиновну атына «Газпром» акционер жамиятыны правлениесини заместители Сергей Фёдорович Хомяков йиберип гелген  къутлав кагъызы да охулуп жыйылгъанлагъа малим этилди. Шондан сонг  «Газпром трансгаз Махачкала» жамиятны профсоюз къурумуну ёлбашчысы Руманият Магьамматовна Насрутдинова сёйлевлени узатды. Ол да «Газпром» акционер жамиятыны профсоюзуну ёлбашчысы Владимир Николаевич Ковальчукну атындан гелген бирдагъы къутлав кагъызбулан  жыйылгъанланы таныш этди.

ДР-ни энергетикагъа ва тарифлеге къарайгъан министри Мурат Шихалиев де оьзюню гезигинде Насрутдин Насрутдиновгъа загьмат чалышывунда гёрсетген къайратлыгъы учун  разилигин билдирип, сёйлевюн булай узатды:

– Насрутдин Илмутдинович булан мен 2001-нчи йылда таныш болгъанман. Шо заманда мен, яш касбучу, бизин республиканы Пачалыкъ Советини ва Гьукуматыны администрациясында ягъар­лыкъ ва газ тармакъны ишине  жаваплы эдим. Шо вакътиден тутуп мен ону булан кёп къатнагъанман. Тек ол оьмюр чагъын, не де оьр къуллукъда ишлейгенин гьисапгъа алып, оьзюню оьктем тутуп бир керен де гёрмегенмен. Шолайлыкъда, иш уьстде  адамлар булан нечик аралыкъ тутмагъа тюшегенине ондан уьлгю алып уьйренгенмен. Лап да аслусу, бир вакътиде сиз башлагъан иш бугюнлерде узатылып тура. Билемен, сизин шо да гьакъ юрекден сююндюре. Газ тармакъдагъы оьрлюклер булан байлавлу къайратлы загьматыгъызны натижасында сиз оьзюгюзню атыгъыз­ны савлай респуб­ликагъа танытып, данггъа чыгъармагъа бажаргъансыз. Узакъ йылланы боюнда сизин къаныгъывлу кюйде къаст этивюгюзню натижасында амалгъа гелген даражаны сакъламагъа бугюнлерде, сизге, предприятиеде чалышагъанлагъа, тынч тюгюл экенин де англайман. Къыйын-лыкъланы алдында къайпанмайгъаныгъызны да гёремен. Гьар не якъдан да, бизин министрликни янындан сиз якълав табажакъны да билгенигизни сюемен.

Насрутдин Илмутдинович, сиздей бажарывлу ёлбашчысы болмакъ да гьар предприятиеге оьрлюкдюр,  макътавлу юбилейигиз булан къутлайман!

Оьтгерилген мажлисни бары­шында Дагъыстан пачалыкъ халкъ хозяйство университетини президенти академик Гьамит Бучаевни, «Газпром трансгаз Махачкала» жамиятгъа кёп йыллар ишлеп тургъан ДР-ни ва Россияны ат къазангъан къурувчусу Адилхан Абидиновну, олай да Магьаммат Къурбановну сёйлевлери жыйылгъанланы тергевюн тартды. Бизин республиканы бир-бир районларыны гьакимбашларыны атындан да къутлавлар болду.

Мажлисни ахырын эте туруп, Насрутдин Насрутдинов да  торайып­ гелеген яш наслуну вакиллерине оьзюню насигьат сёзюн айтды:

– Давну йылларында кёп къыйынлыкъланы башдан гечирмеге тюшдю. Шо йылларда, шондан сонг да бизин халкъ ярлы яшай эди. Тек шогъар да къарамайлы,  уллулар чы нечик де, биз, яшлар да, бизин уьлкени гележегин ойлаша эдик. Сиз де халкъны  яшавун, шону булан бирге, савлай уьлкени гьалын яхшылашдырмакъ учун къаст этип ишлегиз! Шодур сизге насигьат сёзюм!

Къайратлы загьматны алгъышлагъан ахшам гелген къонакълар учун яйылгъан тепсилени артында узатылды. Белгили йырав Магьамматрасул Рабаданов, ДР-ни ат къазангъан артисткасы Маржанат Гьажиева, ДР-ни халкъ артисткасы Гюлханым Гьажиева оьзлени къурч йырларын савгъат этип, жыйылгъанланы шайлы гёнгюн ачды.

 

Насрулла БАЙБОЛАТОВ

 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля