Савлукъ сакълавну гьюрметли къуллукъчулары ва шо тармакъны ветеранлары! Медицина къуллукъчуну гюню – касбу байрамыгъыз булан сизин къутлайман!

Сизин касбугъуз инг де абурлуларындан ва жаваплыларындан гьисаплана. Сиз оьзюгюзню халкъны савлугъун сакълав деген асил касбугъа багъышлагъансыз. Докторну иши сизден адамны сюймекни, къастлыкъны талап эте.

Даим излев гьаракатыгъыз булан машгъул бола туруп, сиз Россияны медицинасыны алдынлы мердешлерин камиллешдиресиз, савлукъ сакълавну янгы къайдаларын ахтарасыз, оланы яшавда актив кюйде къоллайсыз.

Артдагъы йылларда медицина кёмекни мугькамлашдырмакъ, ону сан янын яхшылашдырмакъ учун сиз кёп иш этгенсиз. Россия Федерацияны Президенти В.В.Путинни «Савлукъ сакълав тармакъдагъы пачалыкъ политиканы яхшылашдырмакъны гьакъындагъы» Указын яшавгъа чыгъарыв булан уьлкеде оьлегенлени санавун кемитдигиз. Гьалиге ерли 9 пачалыкъ медицина къурум лап четим кёмеклени этеген лицензия алгъан. Мисал учун, 2012-нчи йылда шолай къыйын медицина кёмек бир де этилмеген. Магьачкъалада перинатальный центрны къурулушу тамамлана тура.

Сизин багьасы ёкъ сынавугъуз, касбугъа берилгенлигигиз ва оьр къылыкъ даражаларыгъыз яхшы идеялагъа, рагьмулукъгъа, аврувну алдын алажакъгъа ва бизин адамланы савлугъун бирден-бир яхшылашдыражакъгъа инанаман.

Сизге Дагъыстанны ва Россияны аманлыгъы учунгъу касбу чалышывугъузда уьстюнлюклер ёрайман!

Дагъыстан Республиканы Башчысы Р. Абдулатипов.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля