Саркъма сюегенлер кёп сююп геле

Буйнакск райондагъы бырынгъы Капиркъумукъ ва Янгы Къумукъ юртланы орта боюн тутуп ерлешген Загьантавуну Иттитёбе деген ери, язбашны-яйны ачыкъ гюнлеринде  Кападокияда йимик,  парапланеристлени отавуна айланып къала.

Мунда уллу уьлкебизни йыракъ ерлеринден гелген туристлер де спортну оьзлер кёп сюеген журасы булан машгъул болуп, таза дегенлей леззет алалар. Юртну бу боюндагъы гьава шартлар, табиатны айрыча гёзеллиги къаракъушлардай къанат яйып бийикден учма гьасиретлиги барлар учун яралгъанда йимик.

Бир-бир гюнлер мунда гелип бийик кёкде тюрлю тюслердеги парашютлары булан учагъан­ланы санаву юзден де озуп гете. Парапланеристлер мундагъы гьава шартларда сагьатда 170 чакъырым чалтлыкъда учма болагъанын бир нече керен ташдырып туралар. Шону учун болма да ярай, бу йыл мунда парапланелистлени арасында экинчилей Россияны Кубогу оьтгерилежек деп къаравуллана.

 

Казим КАЗИМОВ.

СУРАТДА: гьаваларда учмакъ айрыча леззетли.