«Дарс беривчюню ва насигьатчыны абурун гётерме тийишли»

Ягьия БУЧАЕВ:

Дагъыстан Республиканы билим берив ва илму министри Ягьия Бучаев Буйнакск районну охув ожакъларыны ёлбашчылары ва жамият вакиллери булан ёлугъуп, ДР-ни Башчысы Сергей Меликовну Чакъырывун арагъа салып ойлашгъанлар. Буйнакск район администрацияны жыйынлар оьтгерилеген уллу залында болгъан шо ёлугъувну барышында ол билим берив ишге бютюн яшавун багъышлагъан  касбучуланы Чакъырывну инг де агьамиятлы бёлюклери булан таныш этген.

Охув ожакъланы ёлбашчылары ва муаллимлер оьзлени сесленивлеринде билдиреген кюйде, республиканы Башчысыны Чакъырывунда тарбия булан билим берив йимик агьамиятлы масъалалагъа айрыча тергев берилгенлиги разиликни тувдура. Чакъырывда бугюнлерде оьзге тармакъларда йимик, билим берив ожакъларда да тувулунгъан гьал теренден ахтарылып гёзден гечирилген ва огъар тийишли болагъан къыймат да берилген.

«Педагогну ва насигьатчыны йылында дарс беривчюню, насигьатчыны абурун болгъан чакъы оьрге гётермек, охув ожакъланы материал-техника алатлар булан толу таъминлигин болдурмакъ, дагъы да мекенлешдирип айтгъанда,  охувчуларыбызны таза къылыкълы, терен англавлу ва токъташгъан адамлар гьисапда тарбиялап  яшав ёлгъа узатмакъ, бизин алдыбызда токътагъан аслу борч­лардан санала» – деп анг­латыв берди Я.Бучаев.

Охувчуланы билим алывуну сан янына да айрыча яхшы тергев берилмеге тюше. Гьалиги четим, къалмагъаллы заманланы зараллы чакъырывларына гьазирлиги бар жагьил касбучуланы уьйретив бизин борчубуз. Шолай натижалагъа етишмек учун билим берив ожакълар жамиятны вакиллери булан бирликде,  тыгъыс ва ачыкъ байлавлукъ тутуп иш юрютмеге де  герек. Гьар муаллим охувчуланы негер гьюнери барны аян этип, ачып ону шо пагьмуларын теренлешдирип, мурадына етишдирмек учун бар гючюн салып чалышмагъа чакъырыла.

Ондан къайры да, рес­публиканы Башчысы оьзюню Чакъырывунда агьлю байлыкъланы аяп сакълавгъа, патриотчулукъну ругьун сёнме къоймай юрютювге, хас гьаракатда ортакъчылыкъ этеген игитлени ва оланы агьлюлерин якълап чалышывгъа айрыча маъна бергенин де унутмагъа тюшмей.

Ёлугъувну барышында чыгъып сёйлеген ёлдашлар республиканы Башчысы С. Меликовну Чакъы­рывунда белгиленген масъалаланы толу кюйде якълайгъанын ва яшавгъа чыгъарма къаст этежегин билдирдилер.

 

Гюлзар КАЗИМОВА,

Тёбен Къазанышдагъы кёп тармакълы лицейни директоруну тарбиялав ишге жаваплы ойчусу.