Россияны чемпионаты — Каспийскиде

 

 

Алдагъы гюнлерде Каспийскидеги Али Алиевни атындагъы спорт къаласында ябушувну тхэквондо журасындан сакъатланы арасында Россияны ачыкъ чемпионаты тамамланды. Оьтгерилген шо ярышларда бизин уьлкени гьар тюрлю шагьарларындан гелген 100-ден де артыкъ спортчу ортакъчылыкъ этди. Янгыз бизин республиканы атындан шо ярышларда ортакъчылыкъ этеген жыйым командагъа 20 спортчу къуршалгъан эди. 

 

Бизин республиканы гьакимлик къурумларыны жаваплы къуллукъ-чуларындан къайры да, спортну тхэквондо журасына къарайгъан­   жамият бирлешивлени вакиллери де оьтгерилеген чемпионатгъа айрыча  агьамият берди. Ярышларда къарама гелип, Дагъыстанны Гьукуматыны ёлбашчысы Абдулмуслим Абдулмуслимов, физ­культурагъа ва спортгъа къарайгъан министри Са­жид Сажидов, олай да Россияны тхэквондо союзуну президенти Анатолий Терехов, эсгерилген жамият бирлешивюню ёлбашчысыны Темиркъазыкъ Кавказ федерал округдагъы толу ихтиярлы вакили Азретали Шокаров ва кёп оьзгелери бар эди.

Ярышны ортакъчыларыны ва гелген сыйлы къонакъланы алдына чыгъып респуб­ликаны премьер министри Абдулмуслим Абдулмуслимов сёйледи. Ол инг алда бизде спортну гьар къайсы журасын оьсдюрювге де мекенли тергев берилип гелегени гьакъда эсгерди. Бизин республикадан чыкъгъан спортчулар лап оьр даражада юрюлеген ярышларда гьар къачанда алдынлы ерлеге ес болагъангъа гёре, олагъа герти абур-сый этилегенин де айтды. Россияны тхэквондо союзуну президенти Анатолий Тереховгъа чемпионатны оьтгермек учун бизин республиканы танглагъангъа оьзюню разилигин билдирди. Шону булан  бирге, Дагъыстанны халкъ шаири Расул Гьамзатов тувгъанлы 100 йыл битегенликге  байлавлу чыкъгъан китапланы бирлерин огъар савгъат этип берди.

Чемпионатны барышында эргишилер ва къатынгишилер 15 тюрлю авурлукъда оьзлени арасында тогъатартгъанын эсгермеге тюше. Ярышланы бары да тиретлеринден оьтюп, алдынлыкъ алгъан спортчуланы къутлап, ДР-ни Гьукуматыны ёлбашчысы Абдулмуслим Абдулмуслимов олар лайыкъ­лы болгъан савгъатланы да тапшурду.

 

Насрулла БАЙБОЛАТОВ.