Рагьмулукъ фондну савгъатлары берилди

Магьачкъаладагъы А-П.Салаватовну атындагъы къумукъ театрны уллу ва эркин залында Россияны ва Дагъыстанны халкъ артисткасы Бурлият Акашимовна Ибрагьимованы атындагъы рагьмулукъ фондну байрамы оьтгерилди. Шо байрам чарада 2023-нчю йылда белгили оьрлюклеге етгенлени атлары эсгерилди ва шоланы чакъырып гьарисин гьюрметледи. 

 

Эсгерилген фондну башын тутуп оьзлени чалышывун ким-ким де сукъланардай къурма да, юрютме де бажарагъан ону президенти Патимат Шугьайыбованы ва къурумчулукъ директору Сакинат Магьмутованы булай жанлы гьаракатына байрамгъа гелгенлени къайсы да гьакъ юрекден разилигин билдирип турдулар.

Сагьнадагъы уллу экранда аралашып гёрсетилеген халкъыбызны сююмлю артисткасы Б.Ибрагьимованы суратлары, гюллер-чечеклер булан арив безендирилген сагьна оьзю де айрыча тергевню ва гьайлы янашагъанлыкъны гьислерин  уятып турду.

Концертни программасын  пагьмулу йырав Дагъыстанны халкъ артисти Адил Уцумуев ва радио берилишлени юрютеген гёзел къызыбыз Иза Агьматханова бажарывлу кюйде оьтгердилер.

Байрам Дагъыстан радиону ва телевидениени халкъ инструментлерини Пачалыкъ ансамбли сокъгъан макъамгъа гёре,  пагьмулу къызыбыз Зайира Къадырагъаеваны йырындан башланды. Шо къызны гьакъында къумукълар бираз алда билдилер. Зайира Москвада Чайковскийни атындагъы залда йырлагъан «Чыгъып-чыгъып къаршылардан къарасам…» деген бырынгъы йырдан сонг белгили болду. Шону байрамгъа чакъыргъаны ва гьюрметлегени учун къурум комитетге айрыча баракалла тийишли.

Оьтген йылда къумукъ халкъны оьр ва оьктем этеген бирдагъы агьвалат болду: темиравуллу къумукъ уланыбыз хас асгер гьаракатны ортакъчысы Темирлан Абуталимовгъа  гёрсетген къоччакълыгъы учун Россияны Игити деген сыйлы ат берилди. Байрамгъа ону анасы Мадина да ва дёртер яшы шо гьаракатда ортакъчылыкъ этеген аналар да чакъырылгъан эдилер. Оланы барысына да Б.Ибрагьимованы атындагъы фондну медалларын ва савгъатларын бердилер. Дагъыстанны ат къазангъан артисткасы Маржанат Гьажиеваны Россияны Игити Темирлан Абуталимовгъа багъыш­лангъан йырына къаравчулар шайлы заман харс уруп турдулар.

Къумукъ миллетибизни яшавну гьар тюрлю тармакъларында оьзлени айрыча усталыгъын гёрсетип чалышагъан нечесе уланлары ва къызлары, асгерде къуллукъ эте туруп игитлик гёрсетген уланланы къоччакъ аналары ва дагъыда кёп-кёп ёлдашлар сагьнагъа чакъырыла эди.

Байрамны юрютегенлер оланы гьарисини гьакъында маълуматлар айтып, фондну вакиллери баракалла кагъызлар, хас медаллар, оьзге тюрлю савгъатлар ва гюл байламлар тапшуруп гьюрмет этдилер. Шону булан аралаш къаравчулагъа оьсюп-торайып гелеген оьзтёрече пагьмусу булангъы яш йырав къыз Шагьри Магьмутова, Дагъыстанны халкъ артисткалары Гюлханум Гьажиева, Зоя Чунаева, Лайла Алиева ва башгъалары йырладылар.

Фондну эсделик савгъатларына лайыкълы болгъанланы арасында филология илмуланы кандидаты, алим Агъарагьим Солтанмуратов, къумукъ театрны артистлери Зугьра Межитова, Пахрутдин Ихивов, муаллим ва шаир, кёп санавдагъы йырланы автору Женнет Мусаева, Дагъыстанны халкъ шаири Агьмат Жачаев, сагьнаны черсиз устасы, Дагъыстанны ва Россияны халкъ артисти, Темиркъазыкъ Кавказда «Алтын маска» ва  «Мономахны бёркю» деген инг лайыкълы савгъатлагъа ес болгъан биргине-бир артист, театр къуллукъчуланы Россия Федерацияны Дагъыстандагъы бёлюгюню Союзуну председатели Айгум Эльдарович Айгумов,  Россияны язывчуларыны союзуну члени, белгили шаир Казим Казимов, «Ёлдаш» газетни мухбири Патимат Бекеева, Хасавюрт райондагъы «Къумукъ тюз» газетни къуллукъчусу Измулла Гьажиев ва дагъы да кёплер бар эди. Уьч сагьатгъа ювукъ заман юрюлген байрам чараны ахырында фондну атындан чыгъарылагъан «Гьюрметли адамлар» деген газетни биринчи номери де жыйылгъанлагъа малим этилди.

Шо байрамда сагьнагъа чыкъгъанлар барысы да бир болуп сарын-йыр айтыв йимик чебер саниятлар ер юзюнде яшайгъан тюрлю-тюрлю халкъланы гёнгюллерин ачагъан, миллетлени бир-бирине ювукъ этеген, дос аралыкъларын беклешдиреген бек тарыкълы касбу экенин эсгере туруп, Бурлият Акашимовна йимик, жавгьардай таза йыр булакъдай ангы-тавушу бар пагьмуланы яратывчулугъу шолай инсаплы ва бек тарыкълы къуллукъгъа болушлукъ этегенин ташдырып сёйледилер.

– Бизин аслу мурадыбыз шолай ярыкъ пагьмуланы варислигин тас этмейли, гележек наслулар учун да сакълап, болагъан кёмеклерибизни этип, къол ялгъап чалышма герегибизни унутма тюшмей, – деди байрамда ортакъчылыкъ этген «Дагъыстан» деген китап басмахананы директору Умаросман Гьажиев.

Умаросманны оьтген йылдагъы оьрлюклери гьакъда да айтылды.  Ол 2023-нчю йылда Россия оьлчевде оьтгерилеген 4 тюрлю китап ярмакю чараларда ортакъчылыкъ этген.  Шоланы бириси Уфа шагьарда май айны ахырында оьтгерилген. «Китап-байрам» деп ат тагъылгъан шо Халкъара китап ярмакюде уьлкени 200-ден де артыкъ китап чыгъартывчулары, китап тюкенлери барлар ва бырынгъы китапланы есилери ортакъчылыкъ этгенлер.

Шо ярмакюде «Урал-Батырны элинде йылны китабы» деген милли китапланы конкурсу да юрюлген. «Россияны халкъларыны тиллери» деген бёлюкде Умаросман Гьажиев ёлбашчылыкъ этеген «Дагъыстан» деген издательствода чыкъгъан Йырчы Къазакъны гьакъын­дагъы 2 томлукъ китап 1-нчи ерни, гё-рюнюшюне гёре буса II даражалы дип­лом алгъан. Шолай даражагъа Дагъыстан биринчилей лайыкълы болгъан ва шонда да Умаросманны яхшы гьаракатчылыгъы болгъанны эсгерме тюше. Байрамда савгъатлар булан бирге шо ярмакюде биринчи ерни алгъан Йырчы Къазакъны китабы да берилип турулду.

Дагъыстанны ва Россияны йыр саниятыны алтын хазнасы  гьисапланагъан Бурлият Ибрагьимованы атындагъы рагьмулукъ фондуну гьаракатчы ёлбашчыларыны сиптечилиги булан оьтгерилген байрам бизин рес­публиканы районларындан ва шагьарларындан гелген къаравчуланы, оьз иш ерлеринде бары гьюнерин къоллап чалышагъан бажарывлу адамларыбызны эсинде кёп замангъа унутулмай къалажагъына шеклик этмеге тюшмей.

 

Казим КЪАГЬРУМАН.

СУРАТЛАРДА: байрамдан гёрюнюшлер.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля